O Institutu

Marina Nenković Riznić

Marina Nenković-Riznić

Podaci za kontakt


Radno mesto/zvanje

Naučni saradnik, samostalni planer, urbanista

Kretanje u službi

 • 2010- : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, na mestu istraživač-saradnik, na projektima ODRŽIVI PROSTORNI RAZVOJ PODUNAVLjA U SRBIJI (TP 36036, rukovodilac potprojekta) i PROSTORNI; EKOLOŠKI; ENERGETSKI I DRUŠTVENI ASPEKTI RAZVOJA NASELjA I KLIMATSKE PROMENE – MEĐUSOBNI UTICAJI (TP 36035) finansiranim od strane Ministarstva nauke Republike Srbije
 • 2008-2010: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, na mestu istraživač-saradnik, na projektima PROSTORNI, SOCIJALNI I EKOLOŠKI ASPEKTI RAZVOJA U VELIKIM RUDARSKIM BASENIMA (TP 16008) i ODRŽIVI RAZVOJ I UREĐENjE BANjSKIH I DRUGIH TURISTIČKIH NASELjA SRBIJE (TP 16007) finansiranim od strane Ministarstva nauke Republike Srbije
 • 2006-2008 : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, na mestu istraživač-saradnik, na projektu ODRŽIVI RAZVOJ GRADOVA SRBIJE (TP 6500A), finansiranom od strane Ministarstva nauke Republike Srbije
 • 2003-2006 : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, na mestu istraživač-pripravnik (Stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije) na projektima ODRŽIVI RAZVOJ U PLANINSKIM PODRUČJIMA SRBIJE (2003-2004) – S.G.R. 4.13.0220.A, finansirano od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije i ODRŽIVI RAZVOJ GRADOVA SRBIJE (TP 6500A), finansirano od strane Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
 • 2003-2005 : CEP- Centar za planiranje urbanog razvoja, Beograd, urbanistički i prostorni planer
 • 2000- 2001: ENERGOPROJEKT, sektor za arhitekturu i urbanizam, pripravnik

Obrazovanje, naučno/stručno zvanje, stručni ispit, licence

2012.- Naučni saradnik u Institutu za arhitekuru i urbanizam Srbije
2011. Doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Urbanističko planiranje, dizajn i menadžment, doktorska disertacija pod nazivom "Upravljanje komunalnim otpadom u seoskim naseljima Srbije" – mentor prof.dr Nada Lazarević-Bajec
2011. Odgovorni prostorni planer, Licenca Inženjerske komore Srbije za odgovornog planera br. 100 0190 11
2007- 2012. Istraživač saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
2007. Magistar tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Urbanističko planiranje, dizajn i menadžment, magistarska teza pod nazivom "Učešće javnosti (interesnih grupa) u lociranju postrojenja za obnovu materijalnih resursa u stambenim naseljima" – mentor prof.dr Nada Lazarević-Bajec
2002. Diplomirani prostorni planer, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek prostorno planiranje, diplomski ispit sa temom “Mogućnost uvođenja sistema reciklaže na teritoriju opštine Novi Beograd” – mentor prof. dr Dejan Filipović

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

Član Inženjerske komore Srbije od 2011. godine
Član Asocijacije prostornih planera Srbije, od 2009. godine
Član Društva urbanista Beograda od 2008. godine
Član Predsedništva Društva urbanista Beograda od 2006. godine

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje, upravljanje komunalnim otpadom i komunalna infrastruktura, lokacione teorije, multikriterijumske analize i modelski pristupi u upravljanju otpadom (GIS primena), strateške procene uticaja na životnu sredinu za potrebe prostornih i urbanističkih planova i projekata, obnovljivi izvori energije i mogućnosti njihove primene u gradskim i seoskim sredinama i turističkim područjima, participacija interesnih grupa u projektima očuvanja životne sredine, mogućnosti primene Arhuske konvencije u Srbiji, energetska efikasnost, i dr.

Zbirni rezultati po kategorijama, prema Pravilniku o vrednovanju naučno-istraživačkih rezultata

Uvodni radovi na međunarodnim konferencijama M14 - 1
Rad u međunarodnom časopisu M23 - 1
Rad u međunarodnom časopisu verifikovan posebnom odlukom M24 - 5
Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini M31 - 2
Saopštenje se međunarodnog skupa štampano u celini M33 - 32
Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaktnutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značaja- M44 - 11
Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja- M45 - 1
Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika ili kartografske publikacije nacionalnog značaja- M49 - 1
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja -M51 - 8
Rad u časopisu nacionalnog značaja -M52 - 4
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63 - 28
Odbranjen magistarski rad M71 – 1
Odbranjena doktorska disertacija M72 - 1
Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija (uz dokaz) novo rešenje problema u oblasti mikroekonomskog, socijalnog i problema održivog prostornog razvoja recenzovano i prihavaćeno na nacionalnom nivou, uz dokaz M84 - 6
Kritička evaluacija podataka, baza podataka, prikazani detaljno kao deo medjunarodnih projekata, publikovani kao interne publikacije ili prikazani na internetu M86 - 13

Najznačajniji objavljeni naučni radovi

 1. Nenković-Riznić, M.: Socio-cultural models as an important element of the site selection process in rural waste management, Spatium, br. 26, str. 1-6, 2011
 2. Nenković-Riznić M., Pucar M.(2011): „New methodologies of solid waste management in tourist resorts of  Serbia in terms of sustainable development“, MACDES 2011, Procedeeings form International confrerence, Cuba, Havana, 2011
 3. Nenković-Riznić M., Milijić, S. Krunić, N. (2010) “Strategic flood impact assessment in the spatial planning of catchment areas (case study Tamnava basin)” Keynote speaker, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  Thematic conference proceedings  First serbian forestry congress Faculty of forestry 11-13.11.2010, ISBN 978-86-7299-071-3 p.p 776-786
 4. Nenkovic-Riznic, M. (2007): Communal waste elimination problem and recycling possibilities in rural areas – example of villages of Stara planina, International conference  Multifunctional agriculture and rural development, Book II, ed. M. Bogdanovic, R.Cvijanovic, F.K.Vosnakos, Institute of agricultural economics, Beocin, p.p. 826-836,
 5. Saša Milijić, PhD, Marija Nikolić, PhD, Igor Maric, PhD Mila Pucar,PhD, Dragiša Dabić, MSc Marina Nenković, MSc Jasna Petrić, PhD, Nikola Krunić, MSc, (2007) Rural infrastructure feasibility and costing study for the Stara planina Mt. Nature park, Study, Ministry of agriculture, Foresty and Water Management, World Bank,M83- 4
 6. Nenković Riznić M., Pucar M. (2008): Planerske reperkusije Nacrta zakona o upravljanju otpadom Republike Srbije – Letnja škola urbanizma KAKO DO STRATEGIJE PROSTORNOG I URBANOG RAZVOJA NA NACIONALNOM I LOKALNOM NIVOU REPUBLIKE SRBIJE, Monografija, str. 177-189, ISBN 978-86-84275-18-1, M44 - 2,0
 7. Pucar,M. Nenković-Riznic M. (2008), Legislative and policy in energy efficient designing and renewable energy sources - application in Serbia, SPATIUM, International review No 15-16, Institute for Architecture, Urban and Spatial planning of Serbia, Belgrade, p.p. 66-72, ISSN 1450-569X,M24 -3,0
 8. Pucar M., Nenković-Riznić M.:Chemical waste processing facility and landfill in Šabac - legislative barriers and absence of the local public participation , Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009) and SECOTOX Conference, p.p. 2213-2119 , Mykonos, Greece, june 2009.
 9. Nenković-Riznić M., Pucar M.: Modern technologies and their application in waste elimination in Serbia’s urban spa regions, Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009) and SECOTOX Conference, p.p. 2217-2223, Mykonos, Greece, june 2009. ISBN 978-960-6865-09-1,M51– 2,0
 10. Nenković-Riznić M (2009), Strateška procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana parka prirode i turističke regije Stara planina, Objavljeno u Službenom glasniku RS 115/08, M86– 2,0
 11. Pucar M, Nenković-Riznić M, Josimović B (2009), Keynote paper: Environmental protection in the function od regional development in Serbia, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE , Thematic conference proceedings Vol.1 „REGIONAL DEVELOPMENT, SPATIAL PLANNING AND STRATEGIC GOVERNANCE“, Institute of architecture and urban&spatial planning of Serbia, p.p. 287-319, ISBN 978-86-80329-61-1, M31 – 3,0
 12. Maksin Mićić M, Milijić S, Nenković-Riznić M (2009), Spatial and environmental planning of sustainable regional development in serbia, SPATIUM“ no.21, dec.2009. Institute of architecture and urban&spatial planning of Serbia, p.p.39-52, ISSN 1450-569X,, M23 – 3,0
 13. Nenkovic M., Pucar, M. (2006), Aarhus convention aims in energy management in Serbia", 3rd International Conference on Environmental Engineering and Management, Technical University of Iasi, Medjunarodni časopis: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, editor M.Macoveanu, vol.5 No 6, Iasi, Romania, p.p 1371-1379, M24 –3,0
 14. Pucar, M., Nenković M.: Rural Populations And Renewable Energy Sources – Experiences Of The Republic Of Serbia, Međunarodni časopis SPATIUM, br. 13, December, 2006.p.p. 1-7, M24 -3,0

Najznačajniji stručni rezultati i studije

 1. 2011- Maksin, M, Nenković Riznić M. Prostorni plan opštine Aranđelovac, usvojen na sednici komisije za planove 12. septembra 2011. godine, M83 – 4,0
 2. 2011- Nenković Riznić M. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Prostornog plana opštine Aranđelovac, usvojen na sednici komisije za planove 12. septembra 2011. godine, M86 – 2,0
 3. 2011- dr Saša Milijić rukovodilac izrade, (koordinatori Krunić, N., Nenković-Riznić M). Regionalni prostorni plan Timočke krajine Plan objavljen u „Službenom glasniku RS“ 51/11, ISSN 0353-8389. str. 3-77, M82– 6,0
 4. 2011- Nenković-Riznić M, dr Saša Milijić  Strateška procena Regionalnog prostornog plana Timočke krajine“ na životnu sredinu, objavljen u „Službenom glasniku RS“ 51/11, ISSN 0353-8389. str. 3-77, M86 – 2,0
 5. 2010 -Milijić, S. Nenković-Riznić M., Krunić, N. „Priprema elemenata prostornog plana u okviru plana upravljanja vodama na slivu Kolubare“ – Treća faza međunarodni projekat, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS SEPA Sweden Verifikacija rezultata: (Komisija SEPA i MPŠV);  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, M86 –2,0
 6. 2010- Milijić, S. Nenković-Riznić M., Krunić, N. (2010) „Priprema elemenata strateške procene uticaja plana upravljanja rizikom od poplavama za pilot sliv Tamnave, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, SEPA Sweden Verifikacija rezultata: (Komisija SEPA i MPŠV);  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, M86 –2,0
 7. 2010- Nenković-Riznić M, dr Saša Milijić (2010) Strateška procena Regionalnog prostornog plana Južnog Pomoravlja na životnu sredinu, objavljen u „Službenom glasniku RS“ 83/10, ISSN 0353-8389. str. 3-66, Verifikacija rezultata: Komisija za sprovođenje postupka javnog uvida Prostornog plana, Republička agencija za prostorno planiranje br. 350-131-05/2010-01 od 23. jula 2010. godine) i Uredba o Utvrđivanju Plana Vlade Republike Srbije br. 110-7566/2010 od 21. oktobra 2010. god., M86– 2,0
 8. 2010- dr Saša Milijić rukovodilac izrade, (koordinatori Krunić, N., Nenković-Riznić M).Regionalni prostorni plan Južnog Pomoravlja, Plan objavljen u „Službenom glasniku RS“ 83/10, ISSN 0353-8389. str. 3-66, Verifikacija rezultata: Komisija za sprovođenje postupka javnog uvida Prostornog plana, Republička agencija za prostorno planiranje br. 350-131-05/2010-01 od 23. jula 2010. godine) i Uredba o Utvrđivanju Plana Vlade Republike Srbije br. 110-7566/2010 od 21. oktobra 2010. god., M83 – 4,0
 9. 2009- Nenković-Riznić M, Milijić S., Mitrović S., Strateška procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana parka prirode i turističke regije Stara planina, Objavljeno u Službenom glasniku RS 115/08, Izveštaj o obavljenoj stručnoj kontroli Predloga prostornog plana, broj 350-01-00342/2007-10 od 03.05.2007. godine, M86– 2,0
 10. 2009- Milijić, S. Nenković-Riznić M., Krunić, N., „Priprema elemenata prostornog plana u okviru plana upravljanja vodama na slivu Kolubare“ – prva i druga faza, Međunarodni projekat, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, SEPA Sweden Naručilac i korisnik rešenja: Štokholm, Vlada Kraljevine Švedske, Swedish environmental pretoction agency (SEPA), Beograd: Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Verifikacija rezultata: (Komisija SEPA i MPŠV);  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.  M86 –2,0
 11. 2009- Nenković-Riznić M, Procena uticaja na životnu sredinu za potrebe ekspertize „Analiza prostorno tehničkih mogućnosti skijališta Jabučko ravnište, opština Knjaževac“, PU usvojena na Komisiji za planove, M86– 2,0
 12. 2009- Nenković-Riznić M, Strateška procena uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prve faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“,SPU usvojena na Komisiji za planove, M86– 2,0
 13. 2009- Nenković-Riznić M., Milijić S., Dabić, D.: Strateška procena uticaja na životnu sredinu za potrebe Prostornog plana područja posebne namene NP Kopaonik, objavljeno u Službenom glasniku RS 25/2009
 14. 2009 - Nenković-Riznić M.Strateška procena uticaja Plana detaljne regulacije prve faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na životnu sredinu, usvojen na komisiji za planove i objavljen u Službenom listu opštine Knjaževac br.350-13-2009--01
 15. 2009 – Pucar, M., Nenković-Riznič, M.: Studijsko-analitičke osnove Strategije prostornog razvoja Republike Srbije, Deo 5. Prostorno uređenje, zaštita i razvoj - Ka održivom, integrisanom razvoju -Tematska sveska: Prostorni i ekološki aspekti korišćenja obnovljivih izvora energije - energetska efikasnost, Studija za potrebe analitičko dokumentacione osnove strategije prostornog razvoja Republike Srbije, (obrađivač Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, naručilac Republička agencija za prostorno planiranje)
 16. 2008- Prostorni plan područja posebne namene sliva vodoakumulacije STUBOROVNI (obrađivač: Institut za arhitekturi i urbanizam Srbije, Beograd, naručilac: Ministarstvo za infrastrukturu, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Republička agencija za prostorno planiranje, JP za korišđenje vodoprivrednog sistema Rovni, Direkcija za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom, Direkcija za urbanizam i građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva) objavljeno u Službenom glasniku RS 61/2009
 17. 2008 - Nenković-Riznić M., Milijić S., Strateška procena uticaja na životnu sredinu za potrebe PPPPN sliva vodoakumulacije STUBOROVNI, objavljeno u Službenom glasniku RS 61/2009
 18. 2008- Prostorni plan područja posebne namene parka prirode i turističke regije Stara planina (obrađivač: Institut za arhitekturi i urbanizam Srbije, Beograd, naručilac: Ministarstvo za kapitalne investicije Republike Srbije, Ministarstvo turizma Republike Srbije, Republička agencija za prostorno planiranje) objavljeno u Službenom glasniku RS 115/2008
 19. 2008 - Nenković-Riznić M., Milijić S., Strateška procena uticaja na životnu sredinu za potrebe PPPPN prirode i turističke regije Stara planina
 20. 2008 - Urbanistički projekat sa idejnim rešenjima i proračunom troškova izgradnje za Regionalni centar za upravljanje otpadom „Kalenić“ (obrađivač: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, naručilac: Direkcija za izgradnju Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom, Valjevo), analiza, sinteza, tehnološki pristup, urbanizam, usvojen na komisiji za planove
 21. 2008 – Milijić S., Nenković-Riznić, M-, Krunić N, Study: Preparing of spatial plan elements and strategic environmental assessment as a part of river basin management plan for Kolubara river basin, (obrađivač: Institut za arhitekturi i urbanizam Srbije,Beograd, naručilac: Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Swedish environmental protection Agency)
 22. 2007 - Saša Milijić, PhD, Marija Nikolić, PhD, Igor Maric, PhD Mila Pucar,PhD, Dragiša Dabić, MSc Marina Nenković, MSc Jasna Petrić, PhD, Nikola Krunić, MSc, (2007) Rural infrastructure feasibility and costing study for the Stara planina Mt. Nature park, Study, Ministry of agriculture, Foresty and Water Management, World Bank

Rad u nastavi

a) Redovne studije
2010- gost predavač na predmetu Studio projekat 4: Ribarsko naselje Tekija - Urbani dizajn i kulturna raznolikost na redovnim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Departmanu za arhitektonske tehnologije
2008- gost predavač na predmetu INSTALACIJE na redovnim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Departmanu za arhitektonske tehnologije
2006– Predavanje i radionica „Učešće javnosti u primeni obnovljivih energetskih izvora i lociranja postrojenja za obnovu materijalnih resursa u stambenim naseljima“, Naučno-stručni seminar ODRŽIVA GRADNjA U CRNOJ GORI, EXPEDITIO, Cetinje, 2006.
2004 i 2005- gost predavač na predmetima PLANIRANjE RAZVOJA INFRASTRUKTURE i PLANIRANjE ŽIVOTNE SREDINE na redovnim studijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru prostorno planiranje

b) Master studije
2011- gost predavač na predmetu URBANISTIČKO I PROSTORNO PLANIRANjE na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Magistarska teza

2007 - "Učešće javnosti (interesnih grupa) u lociranju postrojenja za obnovu materijalnih resursa u stambenim naseljima" – mentor prof.dr Nada Lazarević-Bajec, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Doktorska teza

2011 – „Upravljanje komunalnim otpadom u seoskim naseljima Srbije“

Nagrade

2011. Nagrada 50 Međunarodnog Salona urbanizma u Nišu u kategoriji Prostorni planovi za Regionalni prostorni plan Timočke krajine (koordinator prostornog plana)
2010. Prva nagrada za najbolje fotografije na internacionalnom konkursu SMENAWORLD 2010, St. Petersburg
2008.  Godišnja nagrada Instituta za arhitekturu i urbanizam «Milorad Macura» za najbolji magistarski rad u školskoj 2006/2007 godini
1996. Oktobarska nagrada grada Beograda za istraživački rad "Dužina trajanja sunčevog sjaja među soliterima Novog Beograda"