O Institutu

Božidar Manić

Božidar Manić

Podaci za kontakt


Radno mesto/zvanje

Pomoćnik direktora, naučni saradnik

Kretanje u službi

od 2017. pomoćnik direktora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije;
od 2017. naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije;
2009-2017. istraživač saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije;
2006-2009. istraživač pripravnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije;
2002-2006. istraživač stipendista Ministarstva nauke Republike Srbije.

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje, stručni ispit, licence

2016. doktor nauka – arhitektura;
2009. magistar tehničkih nauka u oblasti arhitekture i urbanizma;
2008. stručni ispit za odgovornog urbanistu;
2008. licence odgovornog projektanta i odgovornog urbaniste;
2005. stručni ispit za diplomiranog inženjera arhitekture;
2001. diplomirani inženjer arhitekture.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

 • Društvo arhitekata Beograda DAB;
 • Udruženje arhitekata Srbije UAS;
 • Društvo urbanista Beograda DUB;
 • Udruženje urbanista Srbije UUS;
 • Inženjerska komora Srbije IKS;
 • Upravni odbor DAB (od 2013);
 • Regionalni odbor podsekcije arhitekata matične sekcije projektanata regionalnog centra Beograd Inženjerske komore Srbije (2012-2016);
 • Komisija za planove opštine Vršac (2011-2015);
 • Komisija za planove grada Vršca (od 2016);
 • Komisija za kontrolu usklađenosti generalnog urbanističkog plana, plana generalne regulacije sedišta jedinice lokalne samouprave i urbanističkog plana koji se izrađuje u obuhvatu PPPPN unutar granica proglašenog zaštićenog područja, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (2014-2016);
 • Komisija za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (od 2016);
 • Predsedništvo UUS (od 2017).

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

Arhitektonsko i urbanističko projektovanje i urbanističko planiranje; arhitektura sakralnih objekata.

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Radovi u naučnim časopisima međunarodnog značaja – 3
Radovi u zbornicima međunarodnih naučnih skupova – 9 (od toga dva predavanja po pozivu štampana u celini)
Poglavlja u monografijama nacionalnog značaja – 8
Radovi u časopisima nacionalnog značaja – 15
Radovi u zbornicima skupova nacionalnog značaja – 7(od toga dva predavanja po pozivu štampana u celini)
Magistarska teza – 1
Doktorska disertacija – 1
Tehnička rešenja – 6
Izvedena dela, nagrade, studije, izložbe i sl. – 17


Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. B. Manić, D. Vasiljević Tomić and A. Niković (2016), ‘Contemporary Serbian Orthodox church architecture: architectural competitions since 1990', Spatium, 35, pp.10-21;
 2. B. Manic, A. Nikovic and I. Maric (2015), 'Relationship Between Traditional and Contemporary Elements in the Architecture of Orthodox Churches at the Turn of the Millennium', Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, XIII, 3, pp.283-300;
 3. B. Manić, T. Bajić i A. Niković (2015), 'Urbana obnova u kontekstu klimatskih promena, na primeru prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi', Arhitektura i urbanizam, 40, str.24-36;
 4. A. Niković, V. Đokić and B. Manić (2014), 'The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia', in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings, ed. by V. Oliveira, P. Pinho, L. Batista, T. Patatas and C. Monteiro. 21st International Seminar on Urban Form, held 3-6 July 2014 in Porto (Porto: FEUP), p.1568-1577;
 5. T. Bajić, B. Manić i B. Kovačević (2014), ‘Socijalno stanovanje u Beogradu: praksa arhitektonsko-urbanističkih konkursa (2003-2014)’, Arhitektura i urbanizam, 39, str.29-43;
 6. B. Manić, I. Marić and A. Niković (2013), ‘Can Non Typical Traditional Forms of Sacral Space Serve as a Guide in the Development of New Forms of Religious Architecture in Serbian Orthodox Church?’, in Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporanea, 3: Mas alla del edificio sacro: arquitectura y evangelizacion, ed. by E. Fernandez-Cobian. 3rd International Conference on Contemporary Religious Architecture, held 14-16 Nov 2013 in Sevilla (A Coruna: Escuela Tecnica Superior de Arquitectura Universidade da Coruna), pp.44-51;
 7. J. Petrić and B. Manić (2011), ‘Trailing solutions for sustainable (sub)urban development based on urban resilience concept’, in Environmental protection of urban and suburban settlements. Proceedings Vol. II, ed. by N. Aleksić. International eco-conference, held 21-24 Sep 2011 in Novi Sad (Novi Sad: Ecological Movement of Novi Sad), pp.329-337;
 8. I. Marić, A. Niković and B. Manić (2010), „Transformation of New Belgrade Urban Tissue: Filling the Space instead of Interpolation“, Spatium 22, pp.47-56:
 9. I. Marić, A. Bogdanov i B. Manić (2009), ‘Arhitektura vila kao element identiteta Vrnjačke Banje’, Arhitektura i urbanizam, 26, str.36-44;
 10. A. Bogdanov, B. Manić i J. Petrić (2007), ‘Pristup proučavanju metoda analize i obnove urbanog tkiva posmatranjem grada kao višestruke fraktalne strukture’, Arhitektura i urbanizam, 20/21, str.51-60;
 11. I. Marić, A. Bogdanov i B. Manić (2007), ‘Dvostruke fasade u funkciji održive arhitekture – analiza projekta poslovnog kompleksa u Beogradu’, Arhitektura i urbanizam, 20/21, str.25-36.

E-CRIS.SR: 10532
ORCID ID: 0000-0003-4582-3708
Scopus Author ID: 57191522417
ResearcherID: Q-1206-2015
Delimična naučna bibliografija dostupna je na:
Google Scholar
Inženjerska komora Srbije


Najznačajniji stručni rezultati i studije

 1. Plan detaljne regulacije bloka broj 27 u Beloj Crkvi (usvojen 2015), rukovodilac izrade plana, odgovorni urbanista;
 2. Hotel „Hilton“, na uglu ulica Kralja Milana i Kralja Milutina u Beogradu, idejno rešenje uličnih fasada (2015), autori Igor Marić (ulične fasade), Božidar Manić (ulične fasade), Bojan Zabukovec, Aleksandar Sudžuković i Zoran Mrvaljević;
 3. Programsko-urbanistički koncept naselja „Sunčani breg“ kod Zvečana sa idejnim rešenjima objekata (2014), član sinteznog tima i autor objekta za društvene aktivnosti, uslužno-tržnog centra i ambulante;
 4. Kapela na novom groblju u Baroševcu (izvedena 2012-2013), Igor Marić (autor), Božidar Manić (autor i odgovorni projektant) i Ana Niković (koautor);
 5. Urbanistički projekti sa idejnim arhitektonskim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru 1a faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini (potvrđeni 2011), autori Igor Marić, Božidar Manić, Ana Niković, Olgica Bakić, Tanja Bajić, Branislava Kovačević i Igor Pavlović;
 6. Stambeno-poslovni objekat u Ulici Miloša Savkovića br.19 u Beogradu (izveden 2008-2013), autori Igor Marić, Božidar Manić i Ana Bogdanov (Niković);
 7. Stambeno-poslovni objekat u Požarevačkoj ulici br.35 u Beogradu (izveden 2005-2007), autori Igor Marić i Božidar Manić;
 8. Stambeni objekat u Donskoj ulici br.45 u Beogradu (izveden 2006-2007), autori Igor Marić i Božidar Manić;
 9. Poslovni kompleks u ulici Kralja Milana 35-41a i Kralja Milutina 14-18 u Beogradu, prva nagrada na arhitektonsko-urbanističkom konkursu, idejni i glavni projekat (2006-2007), autori Igor Marić i Božidar Manić;
 10. Pravoslavni spomen hram sa pratećim sadržajima, na Bagdali, u okviru kompleksa parka „Bagdala“ u Kruševcu (2005), konkursni projekat nagrađen jednakovrednim otkupom (drugi plasman).

Ostali stručni rezultati dostupni su na:

Inženjerska komora Srbije

Naučni projekti

 • od 2015. „Support to Process of Urban Development in Serbia“ (SPUDS) – međunarodni SCOPES projekat, nosioci projekta IAUS i CODEV (Centar za saradnju i razvoj) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
 • od 2011. „Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene – međusobni uticaji“, nosilac projekta IAUS,
 • od 2011. „Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji“, nosilac projekta IAUS; rukovodilac potprojekta 3 (sa dr I. Marićem) „Razvoj i uređenje naselja i kulturni identitet područja“,
 • 2008-2011. „Održivi razvoj i uređenje banjskih i drugih turističkih naselja u Srbiji“, nosilac projekta IAUS,
 • 2005-2008. „Održivi prostorni razvoj gradova Srbije“ , nosilac projekta IAUS,
 • 2002-2005. „Održivi razvoj planinskih područja Srbije“, nosilac projekta IAUS.

Učešće u nastavi

 • od 2008. rukovodilac stručne prakse studentima arhitekture i učesnik u realizaciji stručne prakse studenata integralnog urbanizma i prostornog planiranja,
 • 2002/03. u okviru aktivnosti na postdiplomskim studijama, saradnik u nastavi na predmetima Sintezni projekat 1 i 2 na redovnim studijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Magistarska teza

„Pristup proučavanju novije sakralne arhitekture u Srbiji – analiza mogućnosti razvoja modela pravoslavnog hrama“, 2009., Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Doktorska disertacija

„Savremena arhitektura crkava Srpske pravoslavne crkve: programske osnove i projektantska praksa“, 2016, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Nagrade i priznanja

 • Druga nagrada na 26. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji planovi detaljne regulacije, za Plan detaljne regulacije za sekundarni turistički centar Gočmanci – u zaštitnoj zoni Nacionalnog parka Kopaonik – sa polazištem gondolske žičare (2017);
 • Druga nagrada na 26. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji istraživanja i studije iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, za Institucionalno partnerstvo IAUS i CODEV EPFL u naučnom projektu SPUDS – Podrška procesu urbanog razvoja u Srbiji (2017);
 • Priznanje na 26. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji istraživanja i studije iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, za Turističku valorizaciju srednjevekovnih tvrđava na Dunavu (2017);
 • Priznanje na 24. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji planovi generalne regulacije, za Plan generalne regulacije za turistički centar Divčibare – izmene i dopune (2015);
 • Priznanje salona u kategoriji „Arhitektura“, na 36. Salonu arhitekture u Beogradu, za kapelu na novom groblju u Baroševcu, opština Lazarevac, lokacija „Petkovača“ (2014);
 • Druga nagrada na XXII međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji „Planovi generalne regulacije delova naselja“, za Plan generalne regulacije turističkog centra „Golema Reka“ u opštini Knjaževac (2013);
 • Druga nagrada na XXI međunarodnom salonu urbanizma u Leskovcu, u kategoriji „Istraživanja i studije iz oblasti urbanizma“, za Idejnu programsku urbanističko-arhitektonsku studiju prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi (2012);
 • Prva nagrada na XX međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji „Urbanistički projekti i realizacije“, za Urbanističke projekte sa idejnim rešenjima za prostor osam lokacija u okviru 1a faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini (2011);
 • nagrada Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije za najbolji diplomski rad na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dodeljena na predlog Arhitektonskog fakulteta (2002);
 • 2 prve nagrade, 2 druge nagrade i 2 otkupa na arhitektonskim i urbanističkim konkursima.