O Institutu

Branislava Simić

Podaci za kontakt

Radno mesto/zvanje

Istraživač pripravnik

Kretanje u službi

2010- :   Istraživač pripravnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
2008-2009:
Asistent na Fakultetu za graditeljski menadžment, odsek Arhitektura, Univerzitet Union u Beogradu
2008: 
Projektant u arhitektonskom studiju “MVarch” u Beogradu
2008: 
učešće na radionici Visualisar`08_Database city, Medialab Prado, Madrid
2007: 
Međunarodna stručna praksa (u organizaciji IAESTE) na Tishreen University, Arhitektonski fakultet u Latakiji, Sirija

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje, stručni ispit, licence

2012. stručni ispit za diplomiranog inženjera arhitekture
2009-:
Doktorske akademske studije na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2008:
Diplomirani inženjer arhitekture - Master (M.Arch) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
2006:
Inženjer arhitekture (B.Arch) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

arhitektonsko i urbanističko projektovanje
urbanističko planiranje

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Radovi u zbornicima međunarodnih naučnih skupova M 33 (saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini)– 1 rezultat
Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja M45 – 2 rezultata
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51 – 2 rezultata
Realizovana ili nagrađena arhitektonska i urbanistička autorska dela – 3 rezultata

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. M. Marušić, D.Marušić i B.Kovačević, „Kombinovana dečija ustanova “Plava ptica” u naselju Cerak Vinogradi “, u časopisu „Arhitektura i urbanizam“ br.34, IAUS, 2012. str.81-91, ISSN 0354-6055
 2. B. Kovačević and I. Marić, “Integration of bioclimatic principles into architecture of wellness tourism: the example of the Spa Center at the Balkan mountain range in Serbia“, International scientific conference “Sustainable energy & environmental protection” Proceedings of the 5th international conference, part II, SEEP 2012, Dublin City University, 2012, pp.56-61, ISBN 978-1-873769-10-2
 3. I. Marić i B.Kovačević, „Principi bioklimatske arhitekture primenjeni u projektu Spa centra na Staroj planini“, u časopisu „Arhitektura i urbanizam“ br.33, IAUS, 2011. str.87-101, ISSN 0354-6055
 4. B. Kovačević i G. Džunić, „Pristup izmeštanju grobalja iz zone rudarskih radova na primeru groblja u Baroševcu“, u tematskom zborniku radova,posebno izdanje 66, IAUS, 2010. str.185-208, ISBN 978-86-80329-68-0

Najznačajniji stručni rezultati i studije:

 1. B.Kovačević kao član TIM8 (ukupno 33 nagrađena autora sa konkursa za naselje u Ovči) autorizovali idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje stambeno-poslovnog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča 2012.
  2012 : prezentacija, B.Kovačević kao član TIM8, u galeriji Ozon, “Projekat – model Ovča 2011/12: “Projektovanje naselja – jedno novo iskustvo” u okviru BINA 2012
 2. Urbanistički projekat sa idejnim arhitektonskim rešenjem za hotelsko-apartmanski objekat na lokaciji 8 u okviru 1a faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini, 2010. (projektant saradnik, autor: Igor Marić);
 3. Urbanistički projekat sa idejnim arhitektonskim rešenjem za Spa centar na lokaciji 18 u okviru 1a faze turističkog rizorta „Jabučko ravnište“ na Staroj planini, 2010. (autori: Igor Marić, Branislava Kovačević);
 4. Konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje stambeno-poslovnog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča u Beogradu, 2011.(autorski tim:Darko Marušić,Milenija Marušić,Đorđe Alfirević,projektant:Branislava Kovačević,3d model: Bojan Stević);
 5. Konkurs za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje stambenog kompleksa na lokaciji u ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu, 2011.(autorski tim: Darko Marušić, Milenija Marušić, Đorđe Alfirević, saradnik: Branislava Kovačević,3d model:Toni Buzolić)
 6. Glavni i Izvođački arhitektonski projekat; Idejni, Glavni i Izvođački projekat dvorišta; Projekat enterijera i vizuelnih komunikacija za Kombinovanu dečiju ustanovu “Plava ptica” u naselju Cerak Vinogradi u Beogradu, 2009-2010. izvedeno 2010-2011 (autori: prof. Darko Marušić i Milenija Marušić; saradnici: Ana(Mikić)Spasojević, Branislava Kovačević, Željko Gašparović)
 7. Konkurs za idejno urbanističko rešenje uređenja Trga Republike sa ribljom pijacom u Novom Sadu,2009.(autorski tim: Miloš Vučković, Mitar Mitrović, Branislava Kovačević)
 8. Konkurs za idejno arhitektonsko rešenje poslovnog objekta BENETON u Teheranu, Iran, 2009. (autorski tim: Miloš Vučković, Mitar Mitrović, Branislava Kovačević)
 9. Idejno arhitektonsko rešenje Doma za stare u Slankamenu, 2009. (autorski tim: Miloš Vučković, Mitar Mitrović, Branislava Kovačević)

Rad u nastavi

 • 2012: predavanje prof. D.Marušića i B.Kovačević na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu, “Dve aktuelne beogradske arhitektonske  teme” –vrtić “Plava ptica” i naselje u Ovči
 • 2009/2010: saradnik asistent u nastavi na predmetima Istorija i teorija arhitekture i Uvod u projektovanje na osnovnim studijama na Fakultetu za graditeljski menadžment, odsek arhitektura, Univerzitet Union u Beogradu

Nagrade

2012. Nagrada grada Beograda za arhitekturu i urbanizam za 2011.godinu za objekat Kombinovana dečija ustanova „Plava ptica“ (autori: prof. Darko Marušić i Milenija Marušić; saradnici: Ana (Mikić) Spasojević, Branislava Kovačević, Željko Gašparović);

2012. Nagrada Udruženja arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz oblasti arhitekture za 2011. godinu objektu Kombinovana dečija ustanova „Plava ptica“, naselje Cerak Vinogradi u Beogradu (autori: prof. Darko Marušić i Milenija Marušić; saradnici: Ana (Mikić) Spasojević, Branislava Kovačević, Željko Gašparović);

2012. Nagrada u kategoriji «Arhitektura» na 34. salonu arhitekture u Beogradu Mileniji Marušić i Darku Marušiću za Vrtić „Plava ptica“ u Beogradu (saradnici: Ana (Mikić) Spasojević, Branislava Kovačević, Željko Gašparović) ;

2011. Prva nagrada na 20. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu, u kategoriji urbanistički projekti i realizacije (autorski tim: Igor Marić, Božidar Manić, Ana Niković, Olgica Bakić, Tanja Bajić, Branislava Kovačević i Igor Pavlović);

2011. (Jednakovredan) otkup na konkursu za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja stambeno-poslovnog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča, Opština Palilula, u Beogradu (autorski tim: Darko Marušić, Milenija Marušić, Đorđe Alfirević, projektant: Branislava Kovačević,3d model: Bojan Stević);