О Институту

Тања Бајић

др Тања Бајић

Подаци за контактРадно место/звање

Научни сарадник

Кретање у служби

oд 2018. Научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
од 2016. Технички уредник међународног научног часописа „Spatium“ у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
2012-2018. Истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
2010–2012. Истраживач стипендиста Министарства за науку и технолошки развој у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
2008-2009. Пројектант – хонорарни сарадник у архитектонском студију „Re:a.c.t.“ у Београду
2007-2009. Сарадник у настави на Департману за архитектуру на Архитектонском факултету Универзитета у Београду
2007. Међународна стручна пракса (у организацији IAESTE) у архитектонском бироу „DBA Arquitectura & Management“ у Барселони

Образовање, научно/ стручно звање, стручни испит, лиценце

2018. Научно звање - научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
2018. Лиценца одговорног урбанисте
2017. Доктор наука - архитектура, Архитектонски факултет Универзитета у Београду
2016. Стручни испит за област урбанизма
2014. Стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре и лиценца одговорног пројектанта
2011. Истраживачко звање - истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
2008. Мастер инжењер архитектуре (M.Arch), Архитектонски факултет Универзитета у Београду
2006. Инжењер архитектуре (B.Arch), Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Чланство у научним и стручним асоцијацијама

Друштво архитеката Београда ДАБ
Удружење архитеката Србије УАС
Инжењерска комора Србије ИКС

Научна и стручна компетентност/специјалност

Архитектонско и урбанистичко пројектовање и урбанистичко планирање
Урбанистичко планирање и пројектовање социјалног становања

Збирни резултати по категоријама према правилнику о вредновању научноистраживачких резултата

Радови у монографијама међународног значаја – 3
Радови у часописима међународног значаја – 3
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини – 2
Саопштење са скупа међународног значаја штампано у целини – 6
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини – 2
Поглавља у националним монографијама и радови у тематским зборницима – 6
Радови у часописима националног значаја – 4
Докторска дисертација – 1
Техничка решења – 3
Изведена дела, награде, студије, изложбе и сл. – 8


Најзначајнији научни (објављени) радови

 1. Bajić, T., Manić, B. (2018) Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade. In Bolay, J.C., Maričić, T., Zeković,S. (eds.) A Support to Urban Development Process, EPFL and IAUS, 108-128.
 2. Slaev, A.D., Zeković, S., Kovachev, A., Maričić, T., Bajić, T. (2018) Regulating Market-led Urban Expansion in the New Master Plans of Sofia and Belgrade. SPATIUM, No. 39, June 2018, pp. 38-46.
 3. Šijaković, M., Bajić, T. (2017) Architectural dimension of sustainability: Re-establishing the concept of recycling. SPATIUM, No. 37, June 2017, pp. 66-73.
 4. Bajić, T., Petrić, J., Nikolić, T. (2016) Fuel poverty and perception on housing and environmental quality in Belgrade’s informal settlement Kaluđerica. SPATIUM, No. 35, June 2016, pp. 1-9.
 5. Бајић, Т. (2016) Критеријуми енергетске ефикасности у урбанистичком планирању социјалног становања. У Пуцар, М. & Ненковић-Ризнић, М. (ур.) Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене, Посебна издања бр. 78. Београд: ИАУС, стр. 259-286.
 6. Манић, Б., Бајић, Т., Никовић, А. (2015) Урбaнa oбнoвa у кoнтeксту климaтских прoмeнa, нa примeру прeнaмeнe кoмплeксa кaсaрнe у Бeлoj Цркви. Архитектура и урбанизам, 40, стр. 24-36.
 7. Бајић, Т., Манић, Б., Ковачевић, Б. (2014) Социјално становање у Београду: пракса архитектонско-урбанистичких конкурса (2003-2014). Архитектура и урбанизам, бр. 39, стр. 29-43.
 8. Бајић, Т., Манић, Б. (2013) Социјално становање у Србији пред изазовима климатских промена: Да ли архитектонско-урбанистички конкурси охрабрују иновативност? У Пуцар, М., Б. Димитријевић, & И. Марић (ур.) Климатске промене и изграђени простор. Политика и пракса у Шкотској и Србији. Београд: ИАУС, стр. 201-223.
 9. Petrić, J., Basarić, J., Bajić, T. (2013) Urban society and resilience of Belgrade and Novi Sad in the network of settlements in Serbia – recent changes and perspectives. Proceedings of the International Conference on “Changing Cities”: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions, Skiathos island, Greece, June 18 - 21, 2013. pp 1720-1729. Thessaloniki: Grafima Publ.
 10. Tošković, D., Kovačević, B., Bajić, T. (2013) Sustainable spatial development under the conditions of dry, humid and mixed climate on the examples of some tropical countries. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance - RESPAG 2013, Belgrade, May 22-25, 2013. pp. 871-892. Belgrade: IAUS.
 11. Бајић, Т., Пантовић, К. (2011) Могућности примене модуларних система у пројектовању одрживог и климатски одговорног социјалног становања. Архитектура и урбанизам, 33, стр. 42-59.
 12. Бајић, Т. (2010) Дом-комуна – стамбени експеримент руског конструктивизма. Архитектура и урбанизам, 30, стр. 34-46.

Најзначајнији стручни резултати и студије:

 1. План детаљне регулације за гондолу Калемегдан-Ушће, градске општине Стари град и Нови Београд, усвојен 2018. године (члан ауторског и синтезног тима, одговорни урбаниста Марић, И.).
 2. Институционално партнерство ИАУС и CODEV EPFL у научном пројекту SPUDS – Подршка процесу урбаног развоја у Србији, 2017. – 2. награда на 26. међународном салону урбанизма у Нишу у категорији истраживања и студија из области урбанизма (члан ауторског тима ИАУСа);
 3. Пројекат за грађевинску дозволу стамбеног објекта за социјално становање на к.п. 7766/94 у Пожаревцу (аутори: Марић, И., Христов, М., Бајић, Т., одговорни пројектант Христов, М.);
 4. ИАУС у водећем европском научном пројекту TURaS – допринос истраживању урбаног раста и неконтролисаног урбаног ширења, 2016. – признање на 25. међународном салону урбанизма у Сремској Митровици у категорији истраживања и студијa из области урбанизма (аутори: Вујошевић, М., Зековић, С., Петрић, Ј., Крунић, Н., Маричић, Т., Бајић, Т.);
 5. Пројекат за грађевинску дозволу за мултифункционални објекат за Омладинску радну акцију „Сунчана долина“ у општини Звечан, 2016. (одговорни пројектант за пројекат архитектуре, главни пројектант Манић, Б.);
 6. Студија о резиденцијалним преференцијама становништва Калуђерице као приградског подручја Београда, 2014. – трећа награда на 23. међународном салону урбанизма у Београду, у категорији истраживања и студија из области урбанизма (аутори: Петрић, J., Бајић, T.);
 7. Главни архитектонски пројекат мерне станице ГИС4 у оквиру магистралног гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије – деоница 3, 2014. (пројектант, одговорни пројектант Манић, Б.);
 8. План детаљне регулације „Мургаш – ново насеље“ у општини Уб, усвојен 2013. године (сарадник, одговорни урбаниста Марић, И.);
 9. План детаљне регулације Суво рудиште на Копаонику, усвојен 2014. године (сарадник, одговорни урбаниста Марић, И.);
 10. Идејно програмско урбанистичко-архитектонско решење пренамене комплекса касарне у Белој Цркви, 2012. - друга награда на 21. међународном салону урбанизма у Лесковцу, у категорији истраживања и студија из области урбанизма (коаутор варијанте 2, одговорни урбаниста Марић, И.);
 11. Конкурс за идејно урбанистичко архитектонско решење колективног становања у насељу „Расадник“ у Лазаревцу, 2012. – (једнаковредан) откуп. (ауторски тим: Манић, Б., Павловић, И., Бајић, Т. и Никовић, А.);
 12. Урбанистички пројекти са идејним архитектонским решењима за простор осам локација у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини - прва награда на 20. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији урбанистичких пројеката и реализација, 2011. (ауторски тим: Марић, И., Манић, Б., Никовић, А., Бакић, О., Бајић, Т., Ковачевић, Б. и Павловић, И.);
 13. Главни архитектонски пројекат капеле на новом гробљу у Барошевцу, изведено, 2011. (пројектант сарадник, аутори: Манић, Б., Марић, И. и Никовић, А.);
 14. Урбанистички пројекти са идејним архитектонским решењима за 9 хотелско-апартманских објеката на локацијама 10 и 10а у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини, 2010. (пројектант сарадник, аутори: Марић, И. и Манић, Б.);
 15. Конкурс за идејно решење хотела у улици Скадарској бр.34 у Београду, 2009. - прва награда (ауторски тим: Шишовић, Г., Бајић, Т. и Милановић, Д.);
 16. Идејни архитектонски пројекат Теразијске терасе у Београду, 2008. (пројектант сарадник, аутори: Милановић, Д. и Шишовић, Г.);

Научни пројекти

 • 2015-2018. Међународни билатерални SCOPES пројекат „Support to Process of Urban Development in Serbia“ (SPUDS), носиоци пројекта IAUS и CODEV (Центар за сарадњу и развој) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) http://p3.snf.ch/Project-160503 (истраживач у оквиру тима ИАУС-а);
 • 2011-2016. Међународни научни ОП7 (FP7) пројекат „TURaS - Transitioning Towards Urban Resilience and Sustainability“, руководилац: Dr Marcus Collier, School of Geography, Planning and Environmental Policy University College Dublin http://www.turas-cities.eu/ (млади истраживач у оквиру тима ИАУС-а);
 • од 2014. Национални научни пројекат ТР 36036 „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“, носилац пројекта ИАУС (истраживач сарадник);
 • од 2011. Национални научни пројекат ТР 36035 „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“, носилац пројекта ИАУС (истраживач сарадник);
 • 2010. Национални научни пројекат ТР 16007 „Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља у Србији“, носилац пројекта ИАУС (истраживач стипендиста МНТР).

Рад у настави

 • 2007/08: студент демонстратор на предметима Простор и облик, Визуелна истраживања и Ликовни елементи на основним академским студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду
 • 2008/09: сарадник волонтер на предмету Студио пројекат 1 – архитектура на основним академским студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Докторска дисертација

„Критеријуми у урбанистичком планирању и пројектовању социјалног становања у Србији“, 2017., Архитектонски факултет Универзитета у Београду.

Награде

 • 2017. Друга награда на 26. међународном салону урбанизма у Нишу у категорији истраживања и студија из области урбанизма за рад: Институционално партнерство ИАУС и CODEV EPFL у научном пројекту SPUDS – Подршка процесу урбаног развоја у Србији (члан ауторског тима ИАУСа);
 • 2016. Признање на 25. међународном салону урбанизма у Сремској Митровици у категорији истраживања и студијa из области урбанизма за рад: ИАУС у водећем европском научном пројекту TURaS – допринос истраживању урбаног раста и неконтролисаног урбаног ширења (аутори: Вујошевић, М., Зековић, С., Петрић, Ј., Крунић, Н., Маричић, Т., Бајић, Т.);
 • 2014. Трећа награда на на 23. међународном салону урбанизма у Београду, у категорији истраживања и студија из области урбанизма за студију о резиденцијалним преференцијама становништва Калуђерице као приградског подручја Београда (аутори: Петрић, Ј., Бајић, Т.);
 • 2013. Друга награда на 22. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији планова генералне регулације за делове насеља за План генералне регулације за туристички центар „Голема река“ са туристичким пунктом „Мирица“, туристички центар „Козарница“ и сектор алпског скијалишта „Голема река“, општина Књажевац (сарадник, ауторски тим ИАУСа);
 • 2012. Друга награда на 21. међународном салону урбанизма у Лесковцу, у категорији истраживања и студија из области урбанизма (ауторски тим ИАУСа);
 • 2012. (Једнаковредан) откуп на конкурсу за идејно урбанистичко архитектонско решење колективног становања у насељу „Расадник“ у Лазаревцу. (ауторски тим: Манић, Б., Павловић, И., Бајић, Т. и Никовић, А.);
 • 2011. Прва награда на 20. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији урбанистичких пројеката и реализација (ауторски тим ИАУСа);
 • 2009. Прва награда на конкурсу за идејно решење хотела у улици Скадарској бр.34 у Београду (ауторски тим: Шишовић, Г., Бајић, Т. и Милановић, Д.);
 • 2009. Специјална награда на III Међународном бијеналу младих архитеката "Леонардо 2009" у Минску ауторском тиму Re:a.c.t. (Шишовић, Г., Милановић, Д. и Бајић, Т.), за низ приказаних радова.