О Институту

Весна Јокић

Весна Јокић

Подаци за контакт

Радно место/звање

Просторни планер, виши стручни сарадник

Кретање у служби

 • Од 1.07.1990. године запослена у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

Образовање, научно/ стручно звање, стручни испит, лиценце

1986. године Дипломирани просторни планер, Природно математички факултет Универзитета у Београду, одсек за географију и просторно планирање, катедра за просторно планирање
1990 – 2001. године истраживач
2001 – 2004. године самостални планер
2004 – 2006. године водећи планер
Од 2006. године виши стручни сарадник
2003.године - лиценца одговорног планера Инжењерске коморе Србије

Чланство у научним и стручним асоцијацијама

члан Инжењерске коморе Србије од 2003. године
члан Асоцијације просторних планера Србије

Научна и стручна компетентност/специјалност

Демографске анализе, социјални развој, становање, пресељење становништва и насеља, информатичка подршка за просторно и урбанистичко планирање - базе података о простору, развој система индикатора и дигитална графичка обрада планова и карата

Збирни резултати по категоријама према правилнику о вредновању научноистраживачких резултата

Коаутор монографске студије међународног значаја (1), коаутор монографске студије националног значаја (1); саопштења с међународног скупа штампана у целини (3), предавања по позиву, штампана у целини (1), аутор или коаутор поглавља у монографијама/тематским зборницима националног значаја (28), радови у међународним часописима (3), радови у националним часописима (2), рад у области техничких и развојних решења (20), учешће у пројектима Министарства за науку Републике Србије (7 пројеката)

Најзначајнији научни (објављени) радови

 1. Spasić, N., Petovar, K., Jokić, V. (2007), Transformation of Settlements and Population in Large Lignite Basins – Case Study of Kolubara Basin, Monograph, Belgrade, Edition No 54, Institute of Architecture and Urban & Spatial planning of Serbia, p. 97, ISBN 978-86-80329-50-5
 2. Спасић, Н., Вујошевић, М., Јокић, В. (2007), Просторни развој у зонама обимне експлоатације минералних сировина, монографија, Београд, посебна издања 52, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 88, ISBN 978-86-80329-47-5
 3. Nedović-Budić Z., Jokić V., Dželebdžic O., Budhathoki N. (2007) Spatial Data Infrastructure and its Initiation in Serbia, in: Thematic conference proceedings – Volume I (pp. 319-334), The International Scientific Conference "Sustainable Spatial Development of Towns and Cities", Belgrade, ISBN 978-86-80329-51-2
 4. Spasić N., Jokić V., Maričić T (2009): Managing Spatial Development in Zones Undergoing Major Structural Changes, SPATIUM International Review, No. 21, 2009., p. 53-65. ISSN 1450-569X
 5. Jokić, V., Petovar, K., Spasić, N. (2008), Population Resettlement in Lignite Basins – Case Stady of Kolubara Basins, International Scientific Meeting, Thematic proceeding «State, possibilities and perspectives of rural development on area of huge open-pit minings, Vrujci spa, april 24-25th 2008., p. 260-267
 6. Јокић, В., Петовар, К. (2009): "Социјална искљученост и образовање", Архитекура и урбанизам 27, децембар 2009, ИАУС, стр. 46-56, ISSN 0354-6055
 7. Јокић, В., Мирјанић З. (2005): Демографски процеси у Ваљеву и приградским насељима, монографија, "Одрживи град и његово окружење", посебна издања 48 ИАУС, Београд, стр. 81-94, ISBN86-80329-44-4
 8. Јокић, В. (2004): Формирање географског информационог система (ГИС) за потребе истраживања планинских подручја, у "Стратегије и полазишта за одрживи развој Србије", посебнаиздањаИАУС:, Београд, 2004., стр. 339-348, ISBN 86-80329-40-1
 9. Јокић, В., Петовар, К., Вујошевић, М. (1999): Демографски процеси у Србији деведесетих - са освртом на Колубарски лигнитски басен, монографија "Коришћење ресурса, одрживи развој и уређење простора 4", посебно издање 37 ИАУС, Београд, стр.169-183, ISBN 86-80329-26-6
 10. Јокић, В. (1996): Примена концепта одрживог коришћења минералних сировина у Европској Унији, монографија "Коришћење ресурса, одрживи развој и уређење простора", посебно издање 30 ИАУС, Београд, стр. 59-79, ISBN 86-80329-15-0

Најзначајнији стручни резултати и студије

 1. Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена, (Сл. гласник РС 122/08), (члан синтезног тима; учешће у изради студија: природни услови, становништво, социјлани развој; графичка и техничка обрада)
 2. Просторни план подручја експлоатације Костолачко - Ковинског лигитског басена (Н.Спасић, В.Јокић, М.Вујошевић); Аналитичко-документациона основа, Стратегија просторног развоја, 2002.
 3. Просторни план Републике Србије 2010-2014-2021, нацрт, студија: Социјални развој – индикатори социјалне искључености (К. Петовар, В. Јокић), 2009/2010
 4. Просторни план општине Ваљево (Сл. гласник општине 14/07), (становништво, јавне службе, графичка обрада, одговорни планери: М.М Мићић, В. Јокић)
 5. Измјене и допуне Генералног урбанистичког плана Бара, (становништво, јавне службе, становање), 2007/08
 6. План генералне регулације за насеље Вреоци, ИАУС, Сл. лист града Београда, бр. 54/08, (становништво, јавне службе, становање)
 7. Просторни план општине Бор, (становништво, социјални развој, становање), ИАУС, стартегија, 2008
 8. Регионални просторни план Тимочке крајине, развој и организација јавних служби, израда у току, 2009/2010, ИАУС
 9. Просторни план Републике Србије, (сарадник у изради студија, дигитална обрада карата), 1996
 10. Просторни план подручја изворишта водоснабдевања регионалног подсистема “Рзав”, (Сл. гласник РС 131/04), студија: Становништво

Учешће на пројектима Министарства за науку Републике Србије

 1. Рационално коришћење ресурса и потенцијала простора - полазишта за стратегију одрживог развоја Србије, 1995-1999(ев. бр. 09Т10ПТ2)
 2. Обнова и реконструкција градова Србије, (1996-2000)
 3. Одрживи развој планинских подручја Србије,2002-2004 (ев. б. СГР.4.13.0220.А)
 4. Одрживи просторни развој градова Србије, 2005-2007/08 (ев.б. ТП 6500)
 5. Методе за стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена, 2005-2007/08(ев. бр.ТП 6501)
 6. Приступ и концепт за израду Старатегије просторног развоја Србије, 2008-2010 (ев. бр. ТП 16013)
 7. Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима, 2008-2010 (ев. бр. ТП 16008)

Магистарска теза

Индикатори социјалног развоја у просторном планирању, Географски факултет Универзитета у Београду, израда у току