О Институту

Тијана Црнчевић

Тијана Црнчевић

Подаци за контакт

Радно место/звање

самостални истраживач , виши научни сарадник.

Кретање у служби

 • Од јула 2002.године стално запослена у Институту за архитектуру и урбанизам Србије као самостални истраживач.
 • Од марта 2001. године до септембра 2002., као допунски рад, од стране Завода за заштиту природе Србије ангажована на изради студија, елабората и експертиза у верификацији Процена утицаја као и на издавању услова заштите природне и животне средине у поступку израде просторних и урбанистичких планова.
 • Од 1992. (од 1996.године до јуна 2002. године стално запослена) ангажована као специјализовани телевизијски новинар - уредник у Образовно научном програму РТС-а (Еколошка редакција) за теме из области заштите природе и животне средине, урбане екологије, архитектуре, просторног и урбанистичког планирања.
 • У периоду од 1991. до 1993.године волонтирала као асистент-демонстратор на предмету “Заштита животне средине” код професора Маре Ђукановић; Одсек за пејсажну архитектуру, Шумарски факултет, Универзитет у Београду.

Образовање, научно/стручно звање, стручни испит, лиценце

Виши научни сарадник, положен стручни испит из области урбанизма
Доктор наука из области управљања животном средином, Универзитет у Београду, новембар 2007.година
Certificate in Strategic Environmental Assessment (Сертификат у области Стратешка процена утицаја), School of Planning, Oxford Brookes University, Оxфорд, Велика Британија (септембар 2001. године)
Као стипендиста Британске владе "Chevening Scholarship" у периоду мај-август 2001. боравила у Великој Британији ради усавршавања у области "Strategic Environmental Assessment" (Стратешка процена утицаја) на Oxford Brookes University, School of Planning , Оксфорд.
Master of Science in Environmental Assessment and Management (Магистар наука у области Процене утицаја на животну средину) Oxford Brookes University, Oxfоrd, Велика Британија (јул 1995. године); диплома је нострификована 1996.године на Одсеку за пејзажну архитектуру Шумарског факултета Универзитета у Београду (Магистар шумарских наука у области пејзажне архитектуре)
Postragraduete diploma in Environmental Assessment and Managment (Диплома из области Процене утицаја на животну средину) Oxford Brookes University, Oxford, Велика Британија (1994)
1993. успешно завршила двомесечни програм ¨Заштита животне средине¨ на Централном Европском Универзитету, Будимпешта, Мађарска.
Дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру (јун 1992.године), Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру
Техничар за високоградњу (јун 1986.године), Средња архитектонска школа, Београд

Чланство у научним и стручним асоцијацијама

Члан Удружења пејзажних архитеката Србије

Научна и стручна компететност/специјалност

Планирање и уређење предела
Планирање система зелених површина
Стартешка процена утицаја и Процена утицаја на нивоу пројекта
Заштита животне средине и одрживи развоја

Стручни резултати и студије:

Просторни планови

 1. Просторни план подручја Парка природе и туристичке регије Стара планина, 2008,ИАУС (члан тима)
 2. Просторни план општине Будва, 2006, ИАУС (члан тима - уређење предела, заштита животне средине, заштита природе, комунални објекти)

Урбанистички планови

 1. Урбанистички план комплекса ТЕ-ТО "Колубара Б", 2006 (члан тима -зелене површине и рекултивација)
 2. План детаљне регулације пословно-привредног комплекса »Клисина«, 2005, ИАУС (члан тима - зелене површине и заштита животне средине)
 3. Генерални план Врњачке Бање, 2005. ИАУС, (члан тима-систем зелених површина)
 4. Програм за израду Генералног урбанистичког плана Ваљева и генерални урбанистички план Ваљева, 2004, ИАУС (члан тима – систем зелених површина)

Урбанистички пројекти

 1. Урбанистички пројекат Пословног комплекса »Рензо«, Батајница, Београд; 2003, ИАУС (члан тима-зелене површине)

Студије и други плански документи

 1. Стратешка процена утицаја на животну средину урбанистичког плана ветрогенераторског поља у Баваништу, ИАУС, 2009. (члан тима)
 2. Стратешка процена утицаја за Просторни план предела посебних одлика Парк природе Стара Планина, ИАУС, 2006. (члан тима)
 3. »Студија о избору локације регионалне депоније комуналног - чврстог отпада са рециклажним центром за Колубарски регион«, ИАУС, 2005. (члан тима – предео)

Рад у настави

Ангажована по позиву као предавач за области Стратешка процена утицаја, Процена утицаја на животну средину изградње објеката и других радова на животну средину, Планирање и уређење предела и Планирање система зелених површина.

Магистарска теза

An examination of social impact assessment with special reference to the United Kingdom case studies”; juli 1995. године; Oxford Brookes University, School of Planning, Оксфорд. Диплома је нострификована 1996.године на Одсеку за пејзажну архитектуру Шумарског факултета Универзитета у Београду (Магистар шумарских наука у области пејзажне архитектуре)

Докторска теза

Стратешка процена утицаја у урбанистичком планирању као инструмент за спровођење стратегије одрживог развоја“; новембар 2007.године; Универзитет у Београду.

Преглед истраживачких резултата

Монографије, монографске студије и тематски зборници 

 1. Црнчевић, Т., 2009, Стратешка процена утицаја у урбанистичком планирању-прилог развоју теорије и праксе, Монографско издање бр.60, Институт за архитектуру и урбанизам Србије М43 - 3
 2. Црнчевић, Т., 2009, Рекултивација и пејзажно уређење простора: студија случаја Плана генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б“-прва фаза, Монографија ИАУС-а: “Неки аспекти одрживог просторног развоја Србије”, посебна издања Института за архитектуру и урбанизам Србије, Београд бр.58 М44 - 2

Објављени радови у научним часописима међународног значаја 

 1. Josimović, B., Crnčević, T., 2009, Impact evaluation within Strategic Environmnetal Assessment: the case study of the Waste management regional plan for Kolubara region in Serbia; Environmental Engineering and Management Journal, No.3, 457-462 М23 - 3
 2. Crnčević, T., Bakić, O., 2008, The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiza and Pribojska spa; SPATIUM, No 17/18, IAUS, 92-97 М24 - 3
 3. Crnčević, T., 2007, Strategic environmental assessment as an instrument for enhacement of public participation in planning, SPATIUM, No 15/16, IAUS, 72-76 М24 - 3

Научни скупови

 1. Crnčević, T., Therivel, R., 2009, Acheiving suistanability in planning: English and Serbian experineces, International Scientific Conference Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Thematic Conference Preceedings Volume 1, IAUS, 83-106 М31 - 3
 2. Николић М., Црнчевић Т., Јовановић, Б., 2008, Могућности руралног развоја у условима заузимања земљишта за потребе рударства; Међународни научни скуп “Мултифункционална пољопривреда и рурални развој” (III) - Рурални развој и (не) ограничени ресурси, Тематски зборник, Београд; Институт за економику пољопривреде, Београд, Србија, 224-230 М33 - 1

Објављени радови у научним часописима националног значаја

 1. Јосимовић, Б., Црнчевић, Т., 2006, Процедура Стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације пословно привредног комплекса, Архитектура и урбанизам, бр.18/19; 113-117 M51 - 2
 2. Црнчевић, Т., 2005, Систем зелених површина у функцији заштите животне средине – пример Врњачке Бање и Вршца, Архитектура и урбанизам, бр.16/17, ИАУС; 31-49 M51 - 2

Техничка и развојна решења

 1. Црнчевић, Т., Бакић, О., 2009, ГИС у изради карте категоризације и начина представљања (симбологија) зелених површина у бањским насељима на примеру Врњачке Бање, Интранет презентецаија, ИАУС M86 - 2