О Институту

Тамара Маричић

др Тамара Маричић, дипл.просторни планер, научни сарадник

Подаци за контакт

Радно место/звање


Научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
Члан Уредништва међунаордног научног часописа Spatium (од априла 2016)
Секретар Издавачког савета ИАУС-а, Београд (од 2009-2015. год.).
Секретар редакције међународног часописа "SPATIUM", издање ИАУС-а (од 2009-2014. год.)
Заменик главног и одговорног уредника часописа „SPATIUM“, издање ИАУС (од новембра 2014.-децембра 2015. године)
Члан Издавачког савета ИАУС-а, Београд (од 2015. год.).


Кретање у служби

 • Од јуна 2001. до августа 2002. ангажована у Урбанистичком заводу Београда,
 • Од септембра 2002 до јула 2005. као стипендиста Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије ангажована у Институту за архитектуру и урбанизам Србије,
 • Од 1. јуна до 30. августа 2003. год. пракса у Оделењу Сената за развој града Берлина (Senatsverwaltung fuer Stadtentwicklung Berlin),
 • Од августа 2005. до данас запослена у Институту за архитектуру и урбанизам Србије.

Образовање, научно/ стручно звање, стручни испит, лиценце

2005. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
2000. дипломирала на Географском факултету Универзитета у Београду, смер: Просторно планирање, са просечном оценом 9,33, тема: Обновљиви извори енергије – просторни распоре и могућности коришћења
2005. магистрирала на Географском факултету Универзитета у Београду, смер: Истраживање и планирање простора, тема: Узајамни утицаји система зелених површина и укупног развоја великих градова
2014. докторирала на Географском факултету Универзитета у Београду, тема: Социјални аспекти у просторном развоју рударских региона – могућност унапређења на примеру Србије
2015. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије

Остали курсеви:
1998/99 ААОМ (Алтернативна Академска Образовна Мрежа), курс Environmental Studies, завршни рад:Одрживо коришћење ресурсаа
1999/2000 ААОМ (Алтернативна Академска Образовна Мрежа), курс: Животна средина – изазов за науку, технологију и друштво; завршни рад Савремени концепти и правно окружење за интегрално управљање градским водотоцима
1999/2000 БОШ (Београдска отворена школа), Главни програм; завршни рад Концепт одрживог града –Центар за промоцију одрживог развоја у Београду (трећа награда)
2001 ЛЕАП (локални еколошки акциони план) тренинг семинар, РЕЦ (Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу), 21-25.12
2001/02 АТРИУМ – Центар модерних вештина, курсеви: вештине комуникације, ненасилно решавање сукоба
2003 ААОМ (Алтернативна Академска Образовна Мрежа), пост-дипломски курс: Еcocities
2005 Climate change course, Министарство животне средине и простора Републике Италије, Машински факултет у Београду, март-април
2005 Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Environmental Assessment (SEA) for South Eastern Europe, Advanced International Training Programme, Sweden, 24.10-25.11
2005 УН ХАБИТАТ – СИРП курс: Planning Local Sustainable Development: Conceptual Framework and operational tools, Београд, 14-15. септембар
2006 SAIEA, kurs: Public participation in Environmental Assessment, Ставангер, Норвеy, Маy
2006 Семинар: Стратешка процена утицаја на животну средину у путном сектору, ЈП “Путеви Србије”, 20-21. септембар
2008 IAIА08, тренинг курс: The Concepts, Process and Methods of Social Impact Assessment,, 4-5. мај, Перт, Аустралиjа
2012 Положила стручни испит за просторног планера
2013 Добила лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног планера бр. 100020713

Чланство у научним и стручним асоцијацијама

АППС - Асоцијација просторних планера Србије (од 2005)
IAIA – International Association for Impact Assessment (od 2007)
InASEA – International Association for Southeast European Anthropology (od 2007.)
SEEIA - South East Europe Impact Assessment Association (od 2008.)
AESOP YA – The Association of European Schools of Planning - Young Academics (od 2008.)
MINEC – Central and Eastern European Network of Mining Cities and Regions (od 2009.)
RSA – Regional Studies Association (od 2009.)
Инжењерска комора (од 2013)

Научна и стручна компетентност/специјалност

Заштите животне средине, стратешке процене утицаја на животну средину, одрживи развој, систем зелених површина у градовима, урбанистичко и регионално планирање, развој у рударским регионима, учешће јавности. Рад у издаваштву.

Збирни резултати по категоријама према правилнику о вредновању научноистраживачких резултата

Ауторка је монографије „Систем зелених површина у великим градовима – на примерима Берлина и Београда“, те коауторка монографија: „Методологија стратешке процене утицаја просторног плана рударско-енергетског комплекса на животну средину“ (Б. Стојановић, Т. Маричић), „Постсоцијалистичка транзиција у Србији и територијални капитал Србије. Стање, неки будући изгледи и предвидљиви сценарији” (М. Вујошевић, С. Зековић, Т. Маричић) и „Нови европски регионализам и регионално управљање у Србији. Књига 1. Општи аспекти регионалног питања и нови европски регионализам“ (М. Вујошевић, С. Зековић, Т. Маричић).
Самостално или са коауторима објавила је више од 50 радова у часописима, тематским зборницима и монографијама међународног и националног значаја.

Најзначајнији научни (објављени) радови

 1. Slavka Zeković, Miodrag Vujošević, Tamara Maričić, 2015, Spatial regularization, planning instruments and urban land market in a post-socialist society: the case of Belgrade, Habitat International, No. 48, pp 65-78 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397515000491
 2. Slavka Zeković, Miodrag, Vujošević, Jean-Clode Boley, Marija Cvetinović, Jelena ŽivanovićMiljković, Tamara Maričić, 2015, Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: example of Belgrade,Spatium, No. 33, pp. 69-75 http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=1450-569X1533069Z
 3. Maričić, T., Petrić, J., Josimović, B. (2013) Socialist legacy and some current issues of environmental protection in a European transitional society, Presentation on call, in: M. Vujošević, S. Milijić (eds.) Regional development, spatial planning and strategic governance – RESPAG 2013, Conference Proceedings [on CD]. Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, pp. 256-270, ISBN 978-86-80329-76-5
 4. M. Vujošević, S. Zeković, T. Maričić (2012) “Post-socialist transition in Serbia and its unsustainable path”, European Planning Studies, Vol. 20, Iss. 10, str. 1707-1727 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2012.713330#.Uk1cO1P4XlV
 5. Petrić, J., Maričić, T., Basarić, J. (2012) The population conundrums and some implications for urban development in Serbia, SPATIUM International Review, December 2012, No.28, pp. 7-14, ISSN 1450-569X, DOI: 10.2298/SPAT1228007P, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2012/1450-569X1228007P.pdf
 6. Vujošević M., Zeković S., Maričić T. (2010) Postsocijalistička tranzicija u Srbiji i teritorijalni kapital Srbije. Stanje, neki budući izgledi i predvidljivi scenariji, IAUS.
 7. Vujošević M., Zeković S., Maričić T. (2009) Undermined Territorial Capital of Serbia. Some Future Prospects and Predictable Scenarios, Invited keynote paper, in Vujošević M., Petrić J. (eds.), Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Thematic Conference Proceedings-Volume 1, Belgrade, , Institute of Architecture and Urban/Spatial Planning of Serbia, str. 21-52, ISBN 978-86-80329-61-1
 8. Spasić N., Jokić V., Maričić T. (2009) Managing Spatial Development in Zones Undergoing Major Structural Changes, SPATIUM, No. 21, str. 53-65. UDK 711.5(497.11) ; 711.2(497.11) http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2009/1450-569X0921053S.pdf
 9. Maričić T., Petrić J. (2008) Physical Expansion and Sub-regional Disparities in the Growing Metropolitan Region of Belgrade, Ethnologia Balkanica 12, str. 245-266 ISSN 1111-0411
 10. S. Zekovic, T. Maricic (2008) Development of New Economic Districts in Belgrade Economic Area, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 8, Volume 4, August, str. 606-618. http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2008/27-737.pdf
 11. B. Stojanović, T. Maričić (2008) Metodologija strateške procene uticaja prostornog plana rudarsko-enegretskog kompleksa na životnu sredinu, IAUS, Beograd, ISBN 978-86-80329-55-0
 12. T. Maričić (2007) Sistem zelenih površina u velikim gradovima – na primerima Berlina i Beograda, IAUS, Beograd, ISBN 978-86-80329-48-2

Најзначајнији стручни резултати и студије

 • Просторни план Костолачког лигнитског басена и Стратешка процена утицаја на животну средину, ИАУС, члан тима и руководилац СПУ, 2012;
 • Просторни план града Пожаревца и Стратешка процена утицаја на животну средину, ИАУС, члан тима и руководилац СПУ, 2012;
 • Стратешка процена утицаја на животну средину Просторног плана Републике Србије, члан руководног тима, РАПП, 2010;
 • План генералне регулације за зону утицаја површинског копа „Радљево“ И фаза – северни део планског подручја, и Стратешка процена утицаја на животну средину, ИАУС, члан тима и руководилац СПУ, 2010;
 • Стратешка процена утицаја на животну средину Стратегије просторног развоја Републике Србије, члан руководног тима, РАПП, 2009.
 • План генералне регулације за туристички центар Дивчибаре, и Стратешка процена утицаја на животну средину, ИАУС, члан тима и руководилац СПУ, 2008.
 • Стратешка процена утицаја на животну средину Регионалног плана управљања комуналним отпадом за 11 општина Колубарског региона, члан тима, ИАУС, 2007.
 • Стратешка процена утицаја на животну средину Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена, члан тима, ИАУС, 2006.
 • Стратешка процена утицаја на животну средину Просторног плана Ваљева, члан тима, ИАУС, 2006;
 • Регионални просторни план административног подручја Београда, Урбанистички завод Београда, област: заштита животне средине, управљање комуналним отпадом, 2004

Научни пројекти

 • Међународни научни пројекат Support to Process of Urban Development in Serbia (SPUDS), SCOPES program, руководилац за Србију
 • Научни пројекат у групи интегралних и интердисциплинарних истраживања „Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији“, ев. бр. III 47014, учесник, период 2011-2014. година.
 • Научни пројекат у групи технолошког развоја „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“, ев. бр. ТР 36036, учесник, период 2011-2014. година.
 • Међународни ОП 7 научни пројекат „Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability (TURaS)“, учесник на пројекту из ИАУС-а, период 2011-2016. година.
 • „Приступ и концепт за израду Стратегије просторног развоја Србије“, период 2008-2010. год.;
 • „Просторни, социјални и еколошки аспекти развоја у великим рударским басенима“, период 2008-2010. год.
 • „Методе за стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитског басена“, од 2005-2008. године;
 • „Одрживи просторни развој градова Србије“, од 2005-2008. године.
 • „Одрживи развој планинских подручја Србије”, од 2002-2004. године.

Магистарска теза

’’Узајамни утицаји система зелених површина и укупног развоја великих градова’’, 2005. год, Географски факултет Универзитета у Београду.

Докторска теза

"Социјални аспекти у просторном развоју рударских региона – могућност унапређења на примеру Србије , 2014. године, Географски факултет Универзитета у Београду.

Награде

2017. Друга награда на 26. међународном салону урбанизма у Нишу у категорији истраживања и студијa из области просторног и урбанистичког планирања за рад: Институционално партнерство ИАУС-а и CODEV EPFL у научном пројекту SPUDS – Подршка процесу урбаног развоја у Србији (аутори: Маричић, Т., Bolay J.C., Зековић, С., Вујошевић, М., Цветиновић М., Манић Б., Живановић Миљковић Ј. И Бајић, Т.);
2016.
Признање на 25. међународном салону урбанизма у Сремској Митровици у категорији истраживања и студијa из области урбанизма за рад: ИАУС у водећем европском научном пројекту TURaS – допринос истраживању урбаног раста и неконтролисаног урбаног ширења (аутори: Вујошевић, М., Зековић, С., Петрић, Ј., Крунић, Н., Маричић, Т., Бајић, Т.);
2008. Прва награда на 17. Међународном салону урбанизма у Бјељини, у категорији публикеције: „Методологија стратешке процене утицаја просторног плана
рударско-енергетског комплекса на животну средину”, аутори: Божидар Стојановић и Тамара Маричић
2008. Друга награда на 17. Међународном салону урбанизма у Бјељини, у категорији публикеције: „Систем зелених површина у великим градовима – на примерима Берлина и Београда“, аутор Тамара Маричић