О Институту

Олгица Бакић

Олгица Бакић

Подаци за контакт

Радно место/звање

Самостални планер, стручни саветник у Центру за просторни развој и животну средину

Кретање у служби

 • од маја 1994. до данас запослена у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
 • од 1996-2006. у звању истраживач
 • од 2006-2010. у звању стручног сарадника у Центру за просторни развој и животну средину
 • од 2010-2014. у звању виши стручног сарадника у Центру за просторни развој и животну средину
 • од 2014. у звању стручни саветник у Центру за просторни развој и животну средину.

Образовање, научно/ стручно звање, стручни испит, лиценце

1991. Дипломирала на Географском факултету Универзитета у Београду, одсек за Просторно планирање у звању дипломирани просторни планер
2009.
Положила стручни испит у Удружењу урбаниста Србије.
2009. Лиценцаодговорног планерабр. 100 0139 09

Чланство у научним и стручним асоцијацијама

члан Асоцијације просторних планера Србије и
члан Инжењерске коморе Србије.

Научна и стручна компетентност/специјалност

Израда просторних база података и општа примена ГИС-а у просторном планирању. Формирање информационе основе, рад са базама података, дигитална обрада и графичка представа планова, рад на изради урбанистичких (генералних) планова мањих градова и насеља и просторних планова општина.

Збирни резултати по категоријама према правилнику о вредновању научноистраживачких резултата

Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком М24 - 1
Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33 - 5
Рад у водећем часопису националног значаја М51 - 2
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63 - 12
Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ) М82 - 4
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење проблема у области микроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ) М84 - 4
Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део мођународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету М86 -2

Најзначајнији научни (објављени) радови

 1. Basarić, J., Bakić, O., Milijić, S. (2015.): Planning of infrastructure corridors and their significance for the adaptability of urban development – the case of Belgrade, Proceedings of the International conference on Changing Cities II,Spatial , Design, landscape & Socio-economic dinensions, Međunarodni skup Changing cities II, 02. - 26.06.2015., Greece, pp. 2045-2051, ISBN 978-960-6865-88-6.
 2. Krunić, N., Milijić, S., Đurđević, J., Bakić, O., Krstić, V. (2015.): “Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities”, 9th World Congress of EWRA, 2015., 10.-13. june, Istanbul, Turkey, ISBN 978-975-441-442-4.
 3. Krunić, N.,Maksin, M., Milijić, S., Bakić, O., Đurđević, J. (2014.): Population Dynamics and Land Cover Changes of Urban Areas, Spatium International Review, No. 31, IAUS, уредници: Vujošević M., Petrić J., стр. 22-29, ISSN 1450-569X,ISSN 2217-8066 (Online).
 4. Crnčević, T, Milijić, S., Bakić, O. (2014.): Protecting marches areas within Danube river basin as tourist landscapes – new perspectives in planning and management in the Republic of Serbia, Water resurse and wetlands, 2nd International Conference Water resources and wetlands, Petre Gastescu, Wlodzimierz Marszelewski, Petre Bretcan, Romania, стр. 439-444, ISSN 2285-7923.
 5. Црнчевић, Т., Бакић, О. (2014.): Искуства у планирању предела Подунавља, Одрживи просторни развој Подунавља у Србији – књига 2, Посебна издања 73, уредници: Марија Максин, Никола Крунић, Марина Ненковић-Ризнић, ИАУС, стр. 185-200, ISBN 978-86-80329-79-6.
 6. Бакић, О., Гајић, А. (2014.): Концепт ГИС-а као подршка управљању одрживим прострорним развојем Подунавља, Одрживи просторни развој Подунавља у Србији – књига 2, Посебна издања 73, уредници: Марија Максин, Никола Крунић, Марина Ненковић-Ризнић, ИАУС, стр. 369-386, ISBN 978-86-80329-79-6.
 7. Krunić N., Tošić D., Bakić O. (2013.): Challenges of spatial planning for the networks of settlements in the hilly and mountain areas of Serbia, Hilly-mountain areas – problems and perspectives, Ohrid, 12-15 IX 2013, УДК: 711.2:551.4.035/.036(497.11), стр. 397-406.
 8. Ђурђевић Ј., Бакић О., Николић А. (2013.): Примена ГИС базе података у изради просторних планова подручја посебне намене - транснационални гасовод "Јужни ток", Планска и нормативна заштита простора и животне средине, VII Научно-стручни скуп са међународним учешћем, 04. - 06. априла 2013., уредници: Милинчић Мирољуб и др., Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Србија, стр. 417-424, ISBN 978-86-6283-006-7 (APPS).
 9. Петрић, Ј., Јосимовић, Б., Бакић, О. (2013.): Заштита и одрживо коришћење природног и културног наслеђа на примеру просторног плана подручја посебне намене Радан планине, Планска и нормативна заштита простора и животне средине, VII Научно-стручни скуп са међународним учешћем, 04. - 06. априла 2013., уредници: Милинчић Мирољуб и др., Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Србија, стр. 469-476, ISBN 978-86-6283-006-7 (APPS).
 10. Бакић, О., Николић, А., Ђурђевић, Ј. (2012.): Израда базе просторних података, Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“ кроз Србију“, Руководиоци израде плана Зоран Мирјанић, Перица Манојловић, Ђорђе Милић, „Службени гласник РС“, бр. 119/12.

Најзначајнији стручни резултати и студије

 1. План детаљне регулације дела насеља Мали Звечан у општини Звечан, („Службени лист општине Звечан“ број 51/2015),
 2. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“, експертизе о пољопривреди и шумама, база просторних података („Службени гласник РС“, број 95/15).
 3. Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Грлиште“, члна синтезног тима, експертизе о пољопривреди и шумама, база просторних података („Службени гласник РС“, број 95/15).
 4. Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Републике Македоније, члан руководног тима („Службени гласник РС“, брoj 127/14).
 5. Измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш, члан руководног тима („Службени гласник РС“, број 121/14).
 6. Просторни план подручја посебне намене Радан планине, израда базе просторних података („Службени гласник РС“, број 110/14).
 7. Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“, израда базе просторних података („Службени гласник Републике Србије“, број 98/13).
 8. Просторни план подручја посебне намене НП „Ђердап“, израда базе просторних података („Службени гласник РС“, број 43/2013).
 9. Регионални просторни план за Златиборски и Моравички управни округ, израда базе просторних података („Службени гласник РС“, број 1/13).
 10. Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток“, израда базе просторних података („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).
 11. План генералне регулације за туристички центар „Голема река” са туристичким пунктом „Мирица”, туристички пункт „Козарница” и сектор алпског скијалишта „Голема река”, члан тима, израда базе просторних података, Концепт плана, Одлука о изради „Службени лист општине Књажевац“, брoj 10/11, израда у току.