О Институту

Мила Пуцар

др Мила Ђ. Пуцар, диа, научни саветник

Подаци за контакт

Радно место/звање

Нучни саветник - урбаниста – пројектант
Координатор Центра за информатику, публицистику и едукацију
Подпредседник Управног одбора ИАУС-а
Главни и одговорни уредник часописа "Архитектура и урбанизам", издање ИАУС, Београд (од 2000. год)
Члан редакције међународног часописа "SPATIUM" (од 2000. год)
Председник Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије (од 2002).

Кретање у служби

 • 1971-1975 - Пројектни биро "Крајина", Бањалука - пројектант, водећи пројектант;
 • 1975-1980 - Институт за системе планирања и управљања - CAPPS, истраживач;
 • 1980-1994. Институт техничких наука САНУ, истраживач;
 • од 1994. до 2002. остаје у овом Институту са 30% радног времена;
 • од 1994. ради у Институту за архитектуру и урбанизам Србије, истраживач - урбаниста – пројектант

Образовање, научно/ стручно звање, стручни испит, лиценце

др архитектуре, научни саветник, урбаниста, пројектант
Стручни исит је положила 1975. године.
2003. Лиценца одговорног урабанисте(бр. 200 0079 03), Инжењерска комора Србије
2003. Лиценца одговорног пројектанта (бр. 300 0340 03), Инжењерска комора Србије
2012. Лиценца оговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда (бр. 381 0022 12), Инжењерска комора Србије

Чланство у научним и стручним асоцијацијама

Члан извршног одбора Југословенског удружења за соларну енергију 1987-1991.
Члан комисије за завршне радове у грађевинарству у Савезном заводу за стандардизацију, 1985-1990.
Member of the Yugoslav team engaged in the UNDP ECE Project “Energy Efficient Design in Building and Use of Solar Energy” and coordinator of the work group for the preparation of Solar Handbook (1991).
Member of the International Steering Committee of the World Congress on Renewable Energy Sources (WREC) (since 2001);
Члан Одбора за енергетику Српске академије наука и уметности (од 1991-2003).
Члан Савеза архитеката Србије;
Члан удружења урбаниста Београда;
Члан савеза урбаниста Србије;
Члан Инжењерске коморе Србије;
Члан експертског тима Комисије за саобраћај и грађевинарство Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије;
Председник Одбора за заштиту животне средине, Удружење урбаниста Србије (од 1999-2003).
Члан Организационог одбора за доделу Награде Ранко Радовић, УЛУПУДС (од 2006)
Члан Матичног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство Министарства Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије (од 2006-2010).
Члан више комисија за стицање научних звања Министарства просвете и науке и наставних звања на Архитектонском факултету у Београду
Члан Комисије за планове општине Лазаревац, Општина Лазаревац (2007/2008).
Председник Матичног одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство Министарства просвете и науке РС (од 2010).
Члан комисије за Правилник о енергетској ефикасности зграда, Министарство животне средине и просторног планирања, Инжењерска комора Србије, GTZ

Научна и стручна компетентност/специјалност

Истраживања у областима биоклиматског планирања и пројектовања, примена обновљивих извори енергије у у планирању и пројектовању (градске, сеоске средине и туристичка подручја), енергетски ефикасна изградња, пасивна соларна архитектура, примена пасивних соларних система у зградама, заштите животне средине, партиципација интересних група у пројектима очувања животне средине архитектонско пројектовање и урбанистичко планирање, рад у настави и издаваштву.

Збирни резултати по категоријама према правилнику о вредновању научноистраживачких резултата

Коаутор монографије "Биоклиматско планирање и пројектовање - урбанистички параметри", Завет, Београд, 1993. Аутор монографије "Биоклиматска архитектура-застакљени простори и пасивни соларни системи", ИАУС, Београд, 2006.
Коаутор уџбеника „Menadžment prirodnih i kulturnih resursa u turizmu“ Singidunum, udžbenik, 2009. Коаутор монографије Održivi razvoj turizma u Еvropskoj uniji i Srbiji, (IAUS), 2011. Један је од аутора 2 монографије међународног значаја и 3 периодичне монографије међународног значаја. У међународним часописима је објавила 14 радова, самостално или са коауторима. На међународним скуповима учествовала је са 69 радова. Аутор/коаутор је 9 националних монографија Један је од аутора/коаутора поглавља у 25 монографије националног значаја. У домаћим часописима је објавила 28 радова, самостално или са коауторима. На домаћим скуповима учествовала је са око 100 радова. Један је од аутора/коаутора 30 техничких решења (прототипова, уређаја, лабораторијских модела) и 30 студијa. Аутор је је 3 патента и коаутор још 12, од којих је један реализован. Коаутор је преко 20 студија евалуације. Држала је 26 уводних предавања или предавања по позиву. Учествовала на преко 35 научно-истраживачких пројеката као члан тима или руководилац пројеката. Поред тога је радила на око осамдесет пројеката, програма, идејних или главних пројеката, инвестиционих програма, регулационих и генералних планова, урбанистичких пројеката итд. Изведен је већи број стамбених и јавних објеката које је пројектовала као самостални пројектант или пројектант – сарадник. Учествовала је на више урбанистичко – архитектонских конкурса. Добитник је више награда и признања од стране стручних и научних институција. Рецензент два међународна часописа са ISI листе „Energy“ и „Energy and Buildings“.

Најзначајнији научни (објављени) радови

 1. M. Pucar: "Enhancement of Ground Radiation in Greenhouse by Reflection of Sunlight", Rad u vodećem međunarodnom časopisu: Renewable Energy, 26(4) (2001) p.p. 561- 586. ISSN 0960-1481
 2. M. Pucar, A. Despić: "The Enhancement of Energy Gain of Solar Collectors and Photovoltaic Panels by the Reflection of Solar Beams", Rad u vodećem međunarodnom časopisu: Energy 27 (2002) p.p. 205-223., ISSN 0360-5442
 3. M. Pucar, A. Despić: The effect of deffuse/indirect light on the energy gain of solar thermal collector, Rad u vodećem međunarodnom časopisu: Renewable Energy, 30 (2005) p.p. 1749- 1758., ISSN 0960-1481
 4. Nenković Marina, Mila Pucar: Aarhus Convention Aims in Energy Management in Serbia, Medjunarodni časopis Environmental Engineering and Management Journal (EEMJ), Technical University of Iasi, Romania, editor M.Macoveanu, december 2006, vol.5 No 6, str. 1371-1379 Iasi, Romania ISBN1582-9596
 5. Mila Pucar, Marina Nenković-Riznić, Boško Josimović, Environmental Protection in The Function of Regional Development in Serbia, Keynote Paper, International Scientific Conference, Thematic Conference Proceedings Vol.1 „Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance“, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, p.p. 287-319, ISBN 978-86-80329-61-1
 6. Mila Pucar, Milan Pajević, Milica Jovanović-Popović: „Bioklimatsko planiranje i projektovanje - urbanistički parametri“, Monografija, 132.str. Zavet, Beograd 1994. ISBN 86-7034-003-8
 7. Mila Pucar: „Bioklimatska arhitektura – zastakljeni prostori i pasivni solarni sistemi“, Monografija, Posebna izdanja/IAUS, br.45, 2006, 246 strana, ISBN 86-80329-41-X
 8. Boško Josimović, Mila Pucar: "The Strategic Environmental Impact Assessment of Electric Wind Energy Plants: Case Study 'Bavaniste' (Serbia)", Renewable Energy Journal, Vol 35, Issue 7, 2010, p. 1509-1519, ISSN 0960-1481;
 9. Sanja Stevanovic, Mila Pucar Development of an economical model to determine minimal fair feed-in tarif forgrid-connected solar PV electricity, International journal: Renewable & Sustainable Energy Reviews 16 (2012), Elsevier Received at Elsevier, pp. 1673-1682 DOI information: 10.1016/j.rser.2011.11.036
 10. Marija Maksin, Mila Pucar, Saša Milijić, Miomir Korać: „Održivi razvoj turizma u Еvropskoj uniji i Srbiji”, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS), 2011, ukupno strana od 1-375. ISBN 978-86-80329-69-7, COBISS 18502932

Најзначајнији научни пројекти

 • Научноистраживачки пројекат: Развој примарне структуре за потребе каталошке индустријализоване изградње стамбених објеката нижих спратности СИСТЕМА 50, Пројекат суфинансиран од стране Регионалне заједнице науке Шумадије и Поморавља у периоди 1982.-1987.г, одговорни истраживач;
 • Научноистраживачки пројекат:Индустријализација стамбене изградње у условима економске стабилизације, Т-161, Пројекат финансиран од стране Републичке заједнице за науку, период 1986-1990, члан истраживачког тима;
 • Научноистраживачки програм: Фундаментална истраживања нових и обновљивих извора енергије - П-113, програм у коме учествоје 19 института и факултета из целе бивше Југославије, координатор ИТН САНУ, 1988-91. секретар програма и истраживач;
 • Научно-истраживачки пројекат: Енергетски ефикасно пројектовање у грађевинарству и урбанизму и примена соларне енергије, Пројекат у оквиру фонда САНУ, период: 1988/90, Пројекат је координиран од стране UNDP ECE, координатор радне групе за израду Соларног приручника.
 • Научноистраживачки пројекат: Нови и обновљиви извори енергије, Министарство за науку и технологију, период 1991-95; члан истраживачког тима;
 • Програм рационализације енергетске потрошње путем реконструкције на постојећим објектима војног фонда за период 1990-1995. члан истраживачког тима;
 • Научно-истраживачки пројекат: Фундаментална истраживања нових и обновљивих извора енергије, Подпројекат: Топлотно претварање сунчеве енергије и конверзија енергије, Тема: Архитектонско-грађевински истраживачки прилаз унапређењу знања и метода биоклиматског пројектовања са становишта конзервације енергије и пасивног коришћења сунчеве енергије, Пројекат финансиран од стране Министарства за науку Републике Србије, 1991/95, члан истраживачког тима;
 • Научно-истраживачки пројекат: Рационално коришћење енергије у изграђеном окружју, Пројекат финансиран преко Фонда за науку Српске академије наука и уметности за период 1991/95, члан истраживачког тима;
 • Научно-истраживачки пројекат: Нови и обновљиви извори енергије - опитно демонстрациона истраживања и нова технолошка и еколошка решења, Пројекат финансиран од стране Савезног министарства за развој, науку и животну средину, Уговор број КПР-388/1-93, руководилац подпројекта у оквиру ИТН-САНУ;
 • Научно-истраживачки пројекат: Студија Медитеранског научног центра у Бечићима, , Иницијатори пројекта: САНУ и ЦАНУ, Пројекат финансиран од стране Савезног министарства за развој, науку и животну средину и ИАУС-а, (Уговор САНУ и ИАУС бр.419/24.04.96) аутор студије и идејног решења;
 • Научно-истраживачки пројекат: Ширење иновационе климе у друштву кроз активности у 1996. Пројекат Савезно министарство за науку и САНУ,(Уговор 3/1-05 бр.026/96-3, члан истраживачког тима;
 • Научно- истраживачки пројекат: Рационално коришћење сунчеве енергије, Пројекат финансиран од стране Савета за рационално газдовање енергијом републике Србије, 1997. члан истраживачког тима;
 • Научно-истраживачки пројекат: Соларна енергетика (основна и примењена истраживања у циљу повећања инсолације и енергетске ефикасности објеката применом нових метода и материјала), Пројекат: Ф-113 финансиран преко Фонда за науку Српске академије наука и уметности за период 1996/2006, члан истраживачког тима;
 • Научно-истраживачки пројекат 08М03Е1: Нискотемпературна топлотна енергетика, тема: Повећање енергетске ефикасности стакленика, Пројекат финансиран од стране Министарства за науку Републике Србије, период:1996-2000, члан истраживачког тима;
 • Научно-истраживачки пројекат: Истраживања рационализације и супституције енергије новим и обновљивим изворима, Пројекат финансиран од стране Савезног министарства за науку, технологију и развој, Уговор: бр. 2/0-04 ТСИ-232/94-2, период 1994/1999, У пројекту учествују 7 института и факултета; Подпројекат у оквиру ИТН-САНУ: Истраживање и развој метода моделовања, испитивања и материјала стакленика као пасивног соларног система, руководилац подпројекта у оквиру ИТН-САНУ.
 • Иновациони пројекат: "Повећање енергетске ефикасности и инсолације стакленика у пољопривреди и хортикултури", Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију, Уговор бр. I.2.1972, период 1998/1999, руководилац пројекта.
 • Научно-истраживачки пројекат: Повећање искоришћења соларне енергије у фотонапонским панелима и соларним колекторима (пројекат бр. ЕТР.6.05.0294.Б: Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију, период 2001/2003. члан истраживачког тима;
 • Научно-истраживачки пројекат: "Развој и испитивање равног пријемника сунчеве енергије за топлотно претварање"- Пројекат у оквиру "Националног програма енергетске ефикасности (ЕЕ707-1017Б), (II 2004-и 2005). Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију, члан истраживачког тима;
 • Научно-истраживачки пројекат: "Одрживи развој планинских подручја Србије"-(СГР.4.13.0220.А); Подпројекат: Физичка структура насеља, архитектура, енергетика, изградња објеката, Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију, 2002-2004. руководилац подпројекта;
 • Научно-истраживачки пројекат: Одрживи градови Србије, Подпројкат: Енергетска ефикасност, животна средина и комунално уређење градова, Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију, TP 6500А, 2005-2007. руководилац подпројекта;
 • Научно-истраживачки пројекат: „Одрживи развој и уређење бањских и туристичких насеља у Србији“ ев.бр. ТР 16007, Министарство за науку и технлошки развој, руководилац пројекта
 • Научно-истраживачки пројекат:„ “Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – медјусобни утицаји”, ев.бр. ТР 36035, Министарство за науку и технлошки развој, руководилац пројекта

Најзначајнији стручни резултати и студије

 1. План детаљне регулације дела блока 82 (радне зоне Хемофарма) у Вршцу, 2003. руководилац израде плана;
 2. ГУП Врњачка Бања, 2002/2003. члан тима, у реализацији;
 3. Концепт развоја чисте обновљиве енергије (радни материјал), Стратегија заштите, развоја и уређења подручја Просторног плана НПК, у оквиру израде Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник, 2003.;
 4. Урбанистичко-архитектонско решење Технолошког парка у Вршцу (студија за избор решења и презентацију), јули 2003. коаутор: Игор Марић, у реализацији;
 5. Програм за израду Плана детаљне регулације Бранковине (обрађивач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, наручилац : ЈП Дирекција за изградњу, Ваљево), анализа, 2008, руководилац израде плана;
 6. Програм за проширење комплекса рехабилитационог центра "Бања Кањижа" са глобалним предрачуном, јануар, 2003, коаутори: Игор Марић, Анђа Јоксимовић;
 7. Идејни пројекат Медитеранског центра за енергију и екологију са биоклиматском студијом (ЦАНУ, САНУ, Савезно министарство за науку и технологију), 1996. коаутор:Игор Марић;
 8. Study: Rural infrastructure feasibility and costing study for the STARA PLANINA MT. NATURE PARK, autor poglavlja: Concept of reconstruction for present houses and guidance for construction of new houses; Bioclimatic planning and design and renewable energy sources use i član sinteznog tima, Ordering party: Republic of Serbia, Ministry of agriculture, Foresty and Water Management, World Bank, Executor: IAUS, May, 2007., Belgrade.
 9. Студије енергетске ревитализације и оптимизације комфора за 22 основне школе и обданишта у Београду,"Ен Плус", члан тима, Београд, 2004.
 10. Студијско-аналитичке основе Стратегије просторног развоја Републике Србије, Део 5. Просторно уређење, заштита и развој - Ка одрживом, интегрисаном развоју -Тематска свеска: Просторни и еколошки аспекти коришћења обновљивих извора енергије - енергетска ефикасност, Студија за потребе аналитичко документационе основе стратегије просторног развоја Републике Србије, (обрађивач Институт за архитектуру и урбанизам Србије, наручилац Републичка агенција за просторно планирање), Мила Пуцар, носилац израде тематске области.

Идејни и главни пројекти

 • Стадион у Котор вароши, идејни пројекат, аутур;
 • Аутобуска станица у Бугојну, идејни пројекат, аутор;
 • Школске и предшколске установе у Новом Београду, блок 61-62, (4 објекта), идејни пројекат, пројектант сарадник;
 • Дечји вртић у Бачкој Паланци, идејни пројекат, аутор;
 • Стамбена кула П+14 у Босанској Градишци, идејни пројекат, аутор;
 • Основна школа и дечја установа у насељу Бановци-Дунав, централна зона (школа цца 10.000м2 ; дечја установа 2.300м2 ), идејни пројекат, пројектант сарадник;
 • Дечја установа у насељу Бановци-Дунав, идејни пројекат, аутор;
 • Одмаралиште ГИК "Козара" у Дугом Рату капацитета 200 постеља (усвојен пројекат од стране Завода за планирање Омиш) идејни пројекат, аутор;
 • Инвестициони програм урбанистичког и архитектонско-грађевинског дела за индустријски комплекс целулозе, цигарет-папира НЦР папира за карбонизирање, ТИВ Врањска Бања (бруто површина објеката цца 58.000м2 ), један од аутора;
 • Основна школа "Милан Јелинић у Трнави, (цца 2600м2 ), идејни и главни пројекат, аутор;
 • Архитектонско-урбанистички комплекс основне школе "Карађорђе" у Тополи, пројекат новог централно објекта школе (цца 4600м2 ) и реконструкција, главни и идејни пројекат, аутор;
 • Бродоградилиште ЈУМБА, Џакарта, урбанистички пројекат комплекса са идејним решењем објеката, један од аутора;
 • Идејни пројекат Медитеранског центра за енергију и екологију (ЕНЕКО ЦЕНТРА) у Будви, Београд, септембар 1993. коаутори: Милица Поповић-Јовановић, М. Пајевић;
 • Идејни пројекат Медитеранског центра за енергију и екологију са биоклиматском студијом (ЦАНУ, САНУ, Савезно министарство за науку и технологију), 1996. коаутор:Игор Марић;
 • Хотел "АНА" , бања Кањижа, идејно решење, 1998. коаутор:Игор Марић.

Изведени објекти

 • Стамбени блок у насељу Блатуша, Зеница, аутор;
 • Хотел за самце ГИК "Козара" у Бањалуци, аутор;
 • Три стамбена објекта у ИМС систему, П+4, насеље Борик у Бањалуци, аутор;
 • Два стамбена објекта у ИМС систему, П+8, у Босанској Градишци, аутор;
 • Анекс ресторана техничке припреме ГИК "Козара" у Бањалуци, аутор;
 • Стамбено насеље ЦЕНТАР II са 316 станова и пратећим садржајима (обданиште, трговина, подземна гаража, склониште итд.) у Бањалуци, аутор;
 • Дечја установа у Бачкој Паланци, пројектант-сарадник;
 • Стамбена зграда П+8 у Бањалуци, аутор;
 • Стамбена зграда П+4 у насељу ЦЕНТАР у Бањалуци, аутор;
 • Стамбени блок у насељу браће Одића у Бањалуци (100 ста- нова), аутор;
 • Урбанистичко решење тесарског погона ГИК "Козара" и ИТД управне зграде тесарског погона у Бањалуци, аутор;
 • Стамбени блок са пратећим садржајима у приземљу објеката у насељу ЦЕНТАР I у Бањалуци, аутор;
 • Урбанистичко-архитектонско решење комплекса трговинског предузећа "Крајинаузор" у Бањалуци, погони у комплексу и управна зграда, комлекс је реализован након додељене I награде на конкурсу по позиву, један од аутора;
 • Основна школа "Петер Драпшин" у Бачкој Паланци (цца 7000м ), пројектант- сарадник;
 • Прерада пројекта и реконструкција објекта робне куће у Тополи, један од аутора;
 • Основна школа за авалско подручје (цца 5000м ), појектант- сарадник;
 • Компресорска станица Бродоградилишта "ТИТО" у Београду, један од аутора;
 • Стамбено насеље за раднике фабрије "ГОША" у Смедеревској Паланци, један од аутора.

Rad u nastavi:

Докторске и специјалистичке студије

 • Руководиоц изборног предмета: Биоклиматска и еколошка архитектура, Грађевинско архитектонски факултет у Нишу, 2008/9.
 • Специјалистички курс: блок предавања са темом Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност, Предмет: Одрживи урбани развој, руководилац предмета: Проф. др Милица Бајић Брковић, Архитектонски факултет, Београд, летњи семестри2009/2010.

Постдипломске студије

 • Држала је блок предавања по позиву на последипломској настави "Методи биоклиматског планирања и пројектовања", Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2002.
 • На последипломским студијама АГФ у Бањалуци руководилац предмета "Биоклиматска архитектура".
 • Универзитет Црне Горе, Архитектонски факултет Постдипломске магистарске академске студије Смер: БИОКЛИМАТСКА И ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА АРХИТЕКТУРА БЕЕА, ПРЕДМЕТ: ПРИНЦИПИ И СИСТЕМИ БИОКЛИМАТСКЕ АРХИТЕКТУРЕ, Студијска година 2009/2010.
Мастер студије
 • Изборни предмет: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ, руководилац предмета: проф.др Александра Крстић, Архитектонски факултет, Београд, летњи семестар,2010, гостујући предавач: предавања са темом ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНЕ ФАСАДЕ ЈАВНИХ ЗГРАДА
Специјалистички курсеви
 • ОДРЖИВИ УРБАНИ РАЗВОЈ, Проф. др Милица Бајић Брковић, Архитектонски факултет, Београд, летњи семестар 2010., предавања са темом ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
 • ПРОСТОРНИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ, Проф. др Милица Бајић Брковић, проф.др. Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет, Београд, зимски семестар 2010. предавања са темом: ЕНЕРГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Редовне студије

 • Од 1985-88. сарађивала је са Архитектонским факултетом на предмету Конструкције III у својству гостујућег предавача;
 • Од 1990. сарађивала је са Архитектонским факултетом на предмету "Пројектовање биоклиматске архитектуре";
 • На Пољопривредном факултету водила предмет "Пољопривредно грађевинарство" изабрана у звање доцента;
 • Држала је предавања по позиву на Архитектонском факултету на предмету Урбанизам са темом "Енергетска будућност града" у 2001. год
 • Држи предавања по позиву на Архитектонском факултету на предмету Пољопривредна архитектура са темом "Могућности примена обновљивих извора енергије у селима", од 2001. године.
 • На Архитектонском факултету у Београду држи предавања по позиву на изборном предмету Биоклиматско пројектовање и грађење, III година, зимски семестар 2005/2006. година
 • На Архитектонском факултету у Београду држи блок предавања са темом ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНЕ ФАСАДЕ Изборни предмет: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ, руководилац предмета: проф.др Александра Крстић, Архитектонски факултет, Београд, летњи семестар 2007., зимски семестар 2008.
 • На Архитектонском факултету у Београду држи блок предавања са темом ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ Изборни предмет: БИОКЛИМАТСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ГРАЂЕЊЕ, руководилац предмета: проф.др Милица Поповић Јовановић, Архитектонски факултет, Београд, летњи семестар 2007.
 • На Архитектонском факултету у Београду држи блок предавања са темом ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ КРОЗ ПЛАНОВЕ И ПРОЈЕКТЕ, Предмет: Урбанизам, проф. др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет, Београд, зимски семестар 2007.
 • На Архитектонском факултету у Београду држи блок предавања са темом ЕНЕРГЕТСКА ОБНОВА ЗГРАДА, Изборни предмет: ОБНОВА ЗГРАДА, руководилац предмета: проф.др Александра Крстић, Архитектонски факултет, Београд, зимски семестар 2007.
 • На Архитектонском факултету у Београду држи блок предавања са темом ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНЕ ФАСАДЕ, Изборни предмет: САВРЕМЕНЕ ФАСАДЕ И КРОВОВИ, руководилац предмета: проф.др Александра Крстић, Архитектонски факултет, Београд, летњи семестар 2008, 2009.
 • На Архитектонском факултету у Београду држи блок предавања са темом ЕНЕРГЕТСКА БУДУЋНОСТ ГРАДА, Предмет: БУДУЋНОСТ ГРАДА, руководилац предмета: проф.др Миодраг Ралевић, Архитектонски факултет, Београд, летњи семестар 2008, 2009. 2010.
 • Блок предавањаса темом: ЕНЕРГИЈА И ТУРИЗАМ, БИОКЛИМАТСКА АРХИТЕКТУРА И ПРИМЕНА НОИЕ У ТУРИСТИЧКИМ ОБЈЕКТИМА Универзитет Сингидунум, Београду у оквиру Студијског програма Туристички менаџмент, на предмету МЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ РЕСУРСА У ТУРИЗМУ (проф. др Марија Максин Мићић) (зимски семестар 2008, 2009, 2010, 2011).
Предавање по позиву
 • "Биоклиматска архиректура" Урбанистички завод Београда, Отворена трибина, предавање по позиву, фебруар, 2001.
 • "Примена биоклиматских принципа у урбанистичком планирању", предавање по позиву у Експертској компанији за интегрално инжењерство објеката, ЕнПлус, април 2001.
 • Држала је предавања по позиву на Међународној летњој школи "International Workshop Information and Technology Transfer on Renewable Energy Sources for Sustainable Agriculture", Food Chain and HFA 1999, 2002.
 • Држала је предавања по позиву на Летној школи урбанизма, Бања Врућица, Теслић-Шипово, 2002. Великој Плани, 2005, Врњачкој Бањи 2006., Тари 2007. Крагујевцу 2008.
 • "Енергетска ефикасност објеката". Универзитет Црне Горе, Грађевински факултет, Одсјек за архитектуру, март 2004.
 • „Проблеми потрошње енергије, светска и наша искуства“, ЦАНУ, Округли сто: Како смањити потрошњу енергије, март, 2004.
 • Биоклиматско планирање, пројектовање и грађење, утицај потрошње енергије на промену климе на земљи, могућност коришћења обновљивих извора енергије, светска и наша искуства, ДАГИТ - Друштво инжењера и техничара Бањалука, април, 2004.
 • Повећање енергетске ефикасности стакленика. Пољопривредни факултет, Бањалука, април, 2004.
 • Утицај портошње енергије у зградама на промену климе -енергетски ефикасно планирање и пројектовање и примена обновљивих извора енергије - стратегија за одрживи развој Оквирна стратегија Србије и Црне Горе и акциони план реаговања на проблем емисија гасова са ефектом стаклене баште Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (REC) и Јапански специјални фонд, 2005.
 • Држала предавања по позиву и радионицу: „Учешће јавности у примени обновљивих енергетских извора и лоцирања постројења за обнову материјалних ресурса у стамбеним насељима“, Научно-стучни семинар „Одржива градња у Црној Гори“, Expeditio, Цетиње, 2006.
 • Дражала уводно предавање Учешће јавности и обавезе органа локалне управе у доношењу одлука везаних за заштиту животне средине и издавање еколошких дозвола, Бијељина, 2007. године;
 • Држала уводни реферат по позиву The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Seminar: Održivi urbani stil života, Uvodno predavanje, oktobar, 2007. Beograd.
 • Predavanje po pozivu u organizaciji EXPEDITIO, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Podgorica, FEBRUAR 2008.
 • Држала предавања по позиву и радионицу на Летњој школи архитектуре у Бачу, 2010 и 2011. год.

Едиторски послови

 • Главни и одговорни уредник часописа "Архитектура и урбанизам", издање ИАУС, Београд (од 2000. год).
 • Члан уредништва међународног часописа "SPATIUM" од 2000. год
 • Председник Издавачког савета Института за архитектуру и урбанизам Србије (од 2002).
 • Уредник са Ненадом Спасићем монографије: Неки аспекти одрживог просторног развоја Србије, ИАУС, 2009.
 • Уредник монографско - научног дела: ''Планирање управљања комуналним отпадом'' Аутора: др Бошка Јосимовића, др Марине Илић и др Дејана Филиповића
 • Уредници Монографије Мила Пуцар, Бошко Јосимовић, монографија: „Одрживи развој бањских и туристичких насеља у Србији“, ИАУС, 2009.
 • Mila Pucar, urednik monografije „Održivi razvoj turizma u Еvropskoj uniji i Srbiji“, Monografija, posebno izdanje IAUS br. 67, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) ISBN 978-86-80329-69-7, COBISS 18502932

Магистарска теза

"Утицај биоклиматских параметара на уштеду енергије у пројектовању стамбених насеља" 1988. год. Центар за мултидисциплинарне студије Универзитета у Београду, Одсек Заштита живоне средине.

Докторска теза

"Параметри планирања и пројектовања застакљеног простора као елемента биоклиматске архитектуре" 1999. год. Архитектонски факултет Универѕитета у Београду.