О Институту

Марина Ненковић-Ризнић

Марина Ненковић-Ризнић

Подаци за контакт

Радно место/звање

Научни сарадник, самостални планер, урбаниста

Кретање у служби

 • 2010- : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, на месту истраживач-сарадник, на пројектима ОДРЖИВИ ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ПОДУНАВЉА У СРБИЈИ (ТП 36036, руководилац потпројекта) и ПРОСТОРНИ; ЕКОЛОШКИ; ЕНЕРГЕТСКИ И ДРУШТВЕНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА НАСЕЉА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ – МЕЂУСОБНИ УТИЦАЈИ (ТП 36035) финансираним од стране Министарства науке Републике Србије
 • 2008-2010: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, на месту истраживач-сарадник, на пројектима ПРОСТОРНИ, СОЦИЈАЛНИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА У ВЕЛИКИМ РУДАРСКИМ БАСЕНИМА (ТП 16008) и ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УРЕЂЕЊЕ БАЊСКИХ И ДРУГИХ ТУРИСТИЧКИХ НАСЕЉА СРБИЈЕ (ТП 16007) финансираним од стране Министарства науке Републике Србије
 • 2006-2008 : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, на месту истраживач-сарадник, на пројекту ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА СРБИЈЕ (ТП 6500А), финансираном од стране Министарства науке Републике Србије
 • 2003-2006 : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, на месту истраживач-приправник (Стипендиста Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије) на пројектима ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У ПЛАНИНСКИМ ПОДРУЧЈИМА СРБИЈЕ (2003-2004) – С.Г.Р. 4.13.0220.А, финансирано од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије и ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА СРБИЈЕ (ТП 6500А), финансирано од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије
 • 2003-2005 : ЦЕП- Центар за планирање урбаног развоја, Београд, урбанистички и просторни планер
 • 2000- 2001: ЕНЕРГОПРОЈЕКТ, сектор за архитектуру и урбанизам, приправник

Образовање, научно/стручно звање, стручни испит, лиценце

2012.- Научни сарадник у Институту за архитекуру и урбанизам Србије
2011. Доктор техничких наука из области архитектуре и урбанизма, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, смер Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент, докторска дисертација под називом "Управљање комуналним отпадом у сеоским насељима Србије" – ментор проф.др Нада Лазаревић-Бајец
2011. Одговорни просторни планер, Лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног планера бр. 100 0190 11
2007- 2012. Истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
2007. Магистар техничких наука из области архитектуре и урбанизма, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, смер Урбанистичко планирање, дизајн и менаџмент, магистарска теза под називом "Учешће јавности (интересних група) у лоцирању постројења за обнову материјалних ресурса у стамбеним насељима" – ментор проф.др Нада Лазаревић-Бајец
2002. Дипломирани просторни планер, Географски факултет Универзитета у Београду, одсек просторно планирање, дипломски испит са темом “Могућност увођења система рециклаже на територију општине Нови Београд” – ментор проф. др Дејан Филиповић

Чланство у научним и стручним асоцијацијама

Члан Инжењерске коморе Србије од 2011. године
Члан Асоцијације просторних планера Србије, од 2009. године
Члан Друштва урбаниста Београда од 2008. године
Члан Председништва Друштва урбаниста Београда од 2006. године

Научна и стручна компетентност/специјалност

просторно и урбанистичко планирање и пројектовање, управљање комуналним отпадом и комунална инфраструктура, локационе теорије, мултикритеријумске анализе и моделски приступи у управљању отпадом (GIS примена), стратешке процене утицаја на животну средину за потребе просторних и урбанистичких планова и пројеката, обновљиви извори енергије и могућности њихове примене у градским и сеоским срединама и туристичким подручјима, партиципација интересних група у пројектима очувања животне средине, могућности примене Архуске конвенције у Србији, енергетска ефикасност, и др.

Збирни резултати по категоријама, према Правилнику о вредновању научно-истраживачких резултата

Уводни радови на међународним конференцијама М14 - 1
Рад у међународном часопису М23 - 1
Рад у међународном часопису верификован посебном одлуком М24 - 5
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини М31 - 2
Саопштење се међународног скупа штампано у целини М33 - 32
Поглавље у књизи М41 или рад у истактнутом тематском зборнику водећег националног значаја- М44 - 11
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја- М45 - 1
Уређивање научне монографије, тематског зборника или картографске публикације националног значаја- М49 - 1
Рад у водећем часопису националног значаја -М51 - 8
Рад у часопису националног значаја -М52 - 4
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини М63 - 28
Одбрањен магистарски рад М72 – 1
Одбрањена докторска дисертација М72 - 1
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење проблема у области микроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихаваћено на националном нивоу, уз доказ М84 - 6
Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део медјународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на интернету М86 - 13

Најзначајнији објављени научни радови

 1. Nenković-Riznić, M.: Socio-cultural models as an important element of the site selection process in rural waste management, Spatium, br. 26, str. 1-6, 2011
 2. Nenković-Riznić M., Pucar M.(2011): „New methodologies of solid waste management in tourist resorts of Serbia in terms of sustainable development“, MACDES 2011, Procedeeings form International confrerence, Cuba, Havana, 2011
 3. Nenković-Riznić M., Milijić, S. Krunić, N. (2010) “Strategic flood impact assessment in the spatial planning of catchment areas (case study Tamnava basin)” Keynote speaker, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Thematic conference proceedings First serbian forestry congress Faculty of forestry 11-13.11.2010, ISBN 978-86-7299-071-3 p.p 776-786
 4. Nenkovic-Riznic, M. (2007): Communal waste elimination problem and recycling possibilities in rural areas – example of villages of Stara planina, International conference Multifunctional agriculture and rural development, Book II, ed. M. Bogdanovic, R.Cvijanovic, F.K.Vosnakos, Institute of agricultural economics, Beocin, p.p. 826-836,
 5. Saša Milijić, PhD, Marija Nikolić, PhD, Igor Maric, PhD Mila Pucar,PhD, Dragiša Dabić, MSc Marina Nenković, MSc Jasna Petrić, PhD, Nikola Krunić, MSc, (2007) Rural infrastructure feasibility and costing study for the Stara planina Mt. Nature park, Study, Ministry of agriculture, Foresty and Water Management, World Bank,M83- 4
 6. Ненковић Ризнић М., Пуцар М. (2008): Планерске реперкусије Нацрта закона о управљању отпадом Републике Србије – Летња школа урбанизма КАКО ДО СТРАТЕГИЈЕ ПРОСТОРНОГ И УРБАНОГ РАЗВОЈА НА НАЦИОНАЛНОМ И ЛОКАЛНОМ НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Монографија, стр. 177-189, ISBN 978-86-84275-18-1, M44 - 2,0
 7. Pucar,M. Nenković-Riznic M. (2008), Legislative and policy in energy efficient designing and renewable energy sources - application in Serbia, SPATIUM, International review No 15-16, Institute for Architecture, Urban and Spatial planning of Serbia, Belgrade, p.p. 66-72, ISSN 1450-569X,M24 -3,0
 8. Pucar M., Nenković-Riznić M.:Chemical waste processing facility and landfill in Šabac - legislative barriers and absence of the local public participation , Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009) and SECOTOX Conference, p.p. 2213-2119 , Mykonos, Greece, june 2009.
 9. Nenković-Riznić M., Pucar M.: Modern technologies and their application in waste elimination in Serbia’s urban spa regions, Proceedings of the 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2009) and SECOTOX Conference, p.p. 2217-2223, Mykonos, Greece, june 2009. ISBN 978-960-6865-09-1,M51– 2,0
 10. Ненковић-Ризнић М (2009), Стратешка процена утицаја на животну средину Просторног плана парка природе и туристичке регије Стара планина, Објављено у Службеном гласнику РС 115/08, М86– 2,0
 11. Pucar M, Nenković-Riznić M, Josimović B (2009), Keynote paper: Environmental protection in the function od regional development in Serbia, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE , Thematic conference proceedings Vol.1 „REGIONAL DEVELOPMENT, SPATIAL PLANNING AND STRATEGIC GOVERNANCE“, Institute of architecture and urban&spatial planning of Serbia, p.p. 287-319, ISBN 978-86-80329-61-1, M31 – 3,0
 12. Maksin Mićić M, Milijić S, Nenković-Riznić M (2009), Spatial and environmental planning of sustainable regional development in serbia, SPATIUM“ no.21, dec.2009. Institute of architecture and urban&spatial planning of Serbia, p.p.39-52, ISSN 1450-569X,, M23 – 3,0
 13. Nenkovic M., Pucar, M. (2006), Aarhus convention aims in energy management in Serbia", 3rd International Conference on Environmental Engineering and Management, Technical University of Iasi, Medjunarodni časopis: ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, editor M.Macoveanu, vol.5 No 6, Iasi, Romania, p.p 1371-1379, M24 –3,0
 14. Pucar, M., Nenković M.: Rural Populations And Renewable Energy Sources – Experiences Of The Republic Of Serbia, Međunarodni časopis SPATIUM, br. 13, December, 2006.p.p. 1-7, M24 -3,0

Најзначајнији стручни резултати и студије

 1. 2011- Максин, М, Ненковић Ризнић М. Просторни план општине Аранђеловац, усвојен на седници комисије за планове 12. септембра 2011. године, М83 – 4,0
 2. 2011- Ненковић Ризнић М. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине Аранђеловац, усвојен на седници комисије за планове 12. септембра 2011. године, М86 – 2,0
 3. 2011- др Саша Милијић руководилац израде, (координатори Крунић, Н., Ненковић-Ризнић М). Регионални просторни план Тимочке крајине План објављен у „Службеном гласнику РС“ 51/11, ISSN 0353-8389. стр. 3-77, М82– 6,0
 4. 2011- Ненковић-Ризнић М, др Саша Милијић Стратешка процена Регионалног просторног плана Tимочке крајине“ на животну средину, објављен у „Службеном гласнику РС“ 51/11, ISSN 0353-8389. стр. 3-77, М86 – 2,0
 5. 2010 -Милијић, С. Ненковић-Ризнић М., Крунић, Н. „Припрема елемената просторног плана у оквиру плана управљања водама на сливу Колубаре“ – Трећа фаза међународни пројекат, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде RS SEPA Sweden Верификација резултата: (Комисија SEPA и МПШВ); Институт за архитектуру и урбанизам Србије, М86 –2,0
 6. 2010- Милијић, С. Ненковић-Ризнић М., Крунић, Н. (2010) „Припрема елемената стратешке процене утицаја плана управљања ризиком од поплавама за пилот слив Тамнаве, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, SEPA Sweden Верификација резултата: (Комисија SEPA и МПШВ); Институт за архитектуру и урбанизам Србије, М86 –2,0
 7. 2010- Ненковић-Ризнић М, др Саша Милијић (2010) Стратешка процена Регионалног просторног плана Јужног Поморавља на животну средину, објављен у „Службеном гласнику РС“ 83/10, ISSN 0353-8389. стр. 3-66, Верификација резултата: Комисија за спровођење поступка јавног увида Просторног плана, Републичка агенција за просторно планирање бр. 350-131-05/2010-01 од 23. јула 2010. године) и Уредба о Утврђивању Плана Владе Републике Србије бр. 110-7566/2010 од 21. октобра 2010. год., М86– 2,0
 8. 2010- др Саша Милијић руководилац израде, (координатори Крунић, Н., Ненковић-Ризнић М).Регионални просторни план Јужног Поморавља, План објављен у „Службеном гласнику РС“ 83/10, ISSN 0353-8389. стр. 3-66, Верификација резултата: Комисија за спровођење поступка јавног увида Просторног плана, Републичка агенција за просторно планирање бр. 350-131-05/2010-01 од 23. јула 2010. године) и Уредба о Утврђивању Плана Владе Републике Србије бр. 110-7566/2010 од 21. октобра 2010. год., М83 – 4,0
 9. 2009- Ненковић-Ризнић M, Милијић С., Митровић С., Стратешка процена утицаја на животну средину Просторног плана парка природе и туристичке регије Стара планина, Објављено у Службеном гласнику РС 115/08, Извештај о обављеној стручној контроли Предлога просторног плана, број 350-01-00342/2007-10 од 03.05.2007. године, М86– 2,0
 10. 2009- Милијић, С. Ненковић-Ризнић М., Крунић, Н., „Припрема елемената просторног плана у оквиру плана управљања водама на сливу Kолубаре“ – прва и друга фаза, Mеђународни пројекат, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, SEPA Sweden Наручилац и корисник решења: Штокхолм, Владa Краљевине Шведске, Swedish environmental pretoction agency (SEPA), Београд: Министартсво пољопривреде, шумарства и водопривреде, Верификација резултата: (Комисија SEPA и МПШВ); Институт за архитектуру и урбанизам Србије. М86 –2,0
 11. 2009- Ненковић-Ризнић M, Процена утицаја на животну средину за потребе експертизе „Анализа просторно техничких могућности скијалишта Јабучко равниште, општина Књажевац“, ПУ усвојена на Комисији за планове, М86– 2,0
 12. 2009- Ненковић-Ризнић M, Стратешка процена утицаја на животну средину Плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“,СПУ усвојена на Комисији за планове, М86– 2,0
 13. 2009- Ненковић-Ризнић М., Милијић С., Дабић, Д.: Стратешка процена утицаја на животну средину за потребе Просторног плана подручја посебне намене НП Копаоник, објављено у Службеном гласнику РС 25/2009
 14. 2009 - Ненковић-Ризнић М.Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације прве фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на животну средину, усвојен на комисији за планове и објављен у Службеном листу општине Књажевац бр.350-13-2009--01
 15. 2009 – Пуцар, М., Ненковић-Ризнич, М.: Студијско-аналитичке основе Стратегије просторног развоја Републике Србије, Део 5. Просторно уређење, заштита и развој - Ка одрживом, интегрисаном развоју -Тематска свеска: Просторни и еколошки аспекти коришћења обновљивих извора енергије - енергетска ефикасност, Студија за потребе аналитичко документационе основе стратегије просторног развоја Републике Србије, (обрађивач Институт за архитектуру и урбанизам Србије, наручилац Републичка агенција за просторно планирање)
 16. 2008- Просторни план подручја посебне намене слива водоакумулације СТУБОРОВНИ (обрађивач: Институт за архитектури и урбанизам Србије, Београд, наручилац: Министарство за инфраструктуру, Министарство економије и регионалног развоја, Републичка агенција за просторно планирање, ЈП за коришђење водопривредног система Ровни, Дирекција за изградњу и развој Колубарског округа погођеног земљотресом, Дирекција за урбанизам и грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева) објављено у Службеном гласнику РС 61/2009
 17. 2008 - Ненковић-Ризнић М., Милијић С., Стратешка процена утицаја на животну средину за потребе ППППН слива водоакумулације СТУБОРОВНИ, објављено у Службеном гласнику РС 61/2009
 18. 2008- Просторни план подручја посебне намене парка природе и туристичке регије Стара планина (обрађивач: Институт за архитектури и урбанизам Србије, Београд, наручилац: Министарство за капиталне инвестиције Републике Србије, Министарство туризма Републике Србије, Републичка агенција за просторно планирање) објављено у Службеном гласнику РС 115/2008
 19. 2008 - Ненковић-Ризнић М., Милијић С., Стратешка процена утицаја на животну средину за потребе ППППН природе и туристичке регије Стара планина
 20. 2008 - Урбанистичкi пројекaт са идејним решењима и прорачуном трошкова изградње за Регионални центар за управљање отпадом „Каленић“ (обрађивач: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, наручилац: Дирекција за изградњу Колубарског округа погођеног земљотресом, Ваљево), анализа, синтеза, технолошки приступ, урбанизам, усвојен на комисији за планове
 21. 2008 – Milijić S., Nenković-Riznić, M-, Krunić N, Study: Preparing of spatial plan elements and strategic environmental assessment as a part of river basin management plan for Kolubara river basin, (obrađivač: Institut za arhitekturi i urbanizam Srbije,Beograd, naručilac: Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije Swedish environmental protection Agency)
 22. 2007 - Saša Milijić, PhD, Marija Nikolić, PhD, Igor Maric, PhD Mila Pucar,PhD, Dragiša Dabić, MSc Marina Nenković, MSc Jasna Petrić, PhD, Nikola Krunić, MSc, (2007) Rural infrastructure feasibility and costing study for the Stara planina Mt. Nature park, Study, Ministry of agriculture, Foresty and Water Management, World Bank

Рад у настави

а) Редовне студије
2010- гост предавач на предмету Студио пројекат 4: Рибарско насеље Текија - Урбани дизајн и културна разноликост на редовним студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду на Департману за архитектонске технологије
2008- гост предавач на предмету ИНСТАЛАЦИЈЕ на редовним студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду на Департману за архитектонске технологије
2006– Предавање и радионица „Учешће јавности у примени обновљивих енергетских извора и лоцирања постројења за обнову материјалних ресурса у стамбеним насељима“, Научно-стручни семинар ОДРЖИВА ГРАДЊА У ЦРНОЈ ГОРИ, EXPEDITIO, Цетиње, 2006.
2004 и 2005- гост предавач на предметима ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ и ПЛАНИРАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на редовним студијама Географског факултета Универзитета у Београду на смеру просторно планирање

б) Мастер студије
2011- гост предавач на предмету УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ на Архитектонском факултету Универзитета у Београду

Магистарска теза

2007 - "Учешће јавности (интересних група) у лоцирању постројења за обнову материјалних ресурса у стамбеним насељима" – ментор проф.др Нада Лазаревић-Бајец, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Докторска теза

2011 – „Управљање комуналним отпадом у сеоским насељима Србије“

Награде

2011. Награда 50 Међународног Салона урбанизма у Нишу у категорији Просторни планови за Регионални просторни план Тимочке крајине (координатор просторног плана)
2010. Прва награда за најбоље фотографије на интернационалном конкурсу СМЕНАWОРЛД 2010, Ст. Петерсбург
2008. Годишња награда Института за архитектуру и урбанизам «Милорад Мацура» за најбољи магистарски рад у школској 2006/2007 години
1996. Октобарска награда града Београда за истраживачки рад "Дужина трајања сунчевог сјаја међу солитерима Новог Београда"