О Институту

Божидар Манић

Божидар Манић

Подаци за контакт

Радно место/звање

Помоћник директора, научни сарадник

Кретање у служби

од 2017. помоћник директора Института за архитектуру и урбанизам Србије;
од 2017. научни сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;
од 2009-2017. истраживач сарадник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;
2006-2009. истраживач приправник у Институту за архитектуру и урбанизам Србије;
2002-2006. истраживач стипендиста Mинистарства науке Републике Србије.

Образовање, научно/ стручно звање, стручни испит, лиценце

2016. доктор наука – архитектура;
2009. магистар техничких наука у области архитектуре и урбанизма;
2008. стручни испит за одговорног урбанисту;
2008. лиценце одговорног пројектанта и одговорног урбанисте;
2005. стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре;
2001. дипломирани инжењер архитектуре.

Чланство у научним и стручним асоцијацијама

 • Друштво архитеката Београда ДАБ;
 • Удружење архитеката Србије УАС;
 • Друштво урбаниста Београда ДУБ;
 • Удружење урбаниста Србије УУС;
 • Инжењерска комора Србије ИКС;
 • Управни одбор ДАБ (од 2013);
 • Регионални одбор подсекције архитеката матичне секције пројектаната регионалног центра Београд Инжењерске коморе Србије (2012-2016);
 • Комисија за планове општине Вршац (2011-2015);
 • Комисија за планове града Вршцa (од 2016);
 • Комисија за контролу усклађености генералног урбанистичког плана, плана генералне регулације седишта јединице локалне самоуправе и урбанистичког плана који се израђује у обухвату ППППН унутар граница проглашеног заштићеног подручја, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (2014-2016);
 • Комисија за контролу усклађености планских докумената, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (од 2016);
 • Председништво УУС (од 2017).

Научна и стручна компетентност/специјалност

Архитектонско и урбанистичко пројектовање и урбанистичко планирање; архитектура сакралних објеката.

Збирни резултати по категоријама према правилнику о вредновању научноистраживачких резултата

 • Радови у научним часописима међународног значаја – 6
 • Радови у зборницима међународних научних скупова – 9 (од тога два предавања по позиву штампана у целини)
 • Поглавља у монографијама међународног значаја – 2
 • Поглавља у монографијама националног значаја – 8
 • Уређивање националних монографија – 2
 • Радови у часописима националног значаја – 16
 • Радови у зборницима скупова националног значаја – 7 (од тога два предавања по позиву штампана у целини)
 • Магистарска теза – 1
 • Докторска дисертација – 1
 • Техничка решења – 6
 • Изведена дела, награде, студије, изложбе и сл. – 20

Најзначајнији научни (објављени) радови

 1. B. Manić, D. Vasiljević Tomić and A. Niković (2016), ‘Contemporary Serbian Orthodox church architecture: architectural competitions since 1990', Spatium, 35, pp.10-21;
 2. B. Manic, A. Nikovic and I. Maric (2015), 'Relationship Between Traditional and Contemporary Elements in the Architecture of Orthodox Churches at the Turn of the Millennium', Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, XIII, 3, pp.283-300;
 3. Б. Mанић, Т. Бајић и А. Никовић (2015), 'Урбана обнова у контексту климатских промена, на примеру пренамене комплекса касарне у Белој Цркви', Архитектура и урбанизам, 40, стр.24-36;
 4. A. Niković, V. Đokić and B. Manić (2014), 'The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia', in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings, ed. by V. Oliveira, P. Pinho, L. Batista, T. Patatas and C. Monteiro. 21st International Seminar on Urban Form, held 3-6 July 2014 in Porto (Porto: FEUP), p.1568-1577;
 5. Т. Бајић, Б. Манић и Б. Ковачевић (2014), ‘Социјално становање у Београду: пракса архитектонско-урбанистичких конкурса (2003-2014)’, Архитектура и урбанизам, 39, стр.29-43;
 6. B. Manić, I. Marić and A. Niković (2013), ‘Can Non Typical Traditional Forms of Sacral Space Serve as a Guide in the Development of New Forms of Religious Architecture in Serbian Orthodox Church?’, in Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporanea, 3: Mas alla del edificio sacro: arquitectura y evangelizacion, ed. by E. Fernandez-Cobian. 3rd International Conference on Contemporary Religious Architecture, held 14-16 Nov 2013 in Sevilla (A Coruna: Escuela Tecnica Superior de Arquitectura Universidade da Coruna), pp.44-51;
 7. J. Petrić and B. Manić (2011), ‘Trailing solutions for sustainable (sub)urban development based on urban resilience concept’, in Environmental protection of urban and suburban settlements. Proceedings Vol. II, ed. by N. Aleksić. International eco-conference, held 21-24 Sep 2011 in Novi Sad (Novi Sad: Ecological Movement of Novi Sad), pp.329-337;
 8. I. Marić, A. Niković and B. Manić (2010), „Transformation of New Belgrade Urban Tissue: Filling the Space instead of Interpolation“, Spatium 22, pp.47-56:
 9. И. Марић, А. Богданов и Б. Манић (2009), ‘Архитектура вила као елемент идентитета Врњачке Бање’, Архитектура и урбанизам, 26, стр.36-44;
 10. А. Богданов, Б. Манић и Ј. Петрић (2007), ‘Приступ проучавању метода анализе и обнове урбаног ткива посматрањем града као вишеструке фракталне структуре’, Архитектура и урбанизам, 20/21, стр.51-60;
 11. И. Марић, А. Богданов и Б. Манић (2007), ‘Двоструке фасаде у функцији одрживе архитектуре – анализа пројекта пословног комплекса у Београду’, Архитектура и урбанизам, 20/21, стр.25-36.
E-CRIS.SR: 10532
ORCID ID: 0000-0003-4582-3708
Scopus Author ID: 57191522417
ResearcherID: Q-1206-2015
Делимична научна библиографија доступна је на:
Google Академик
Инжењерска комора Србије

Најзначајнији стручни резултати и студије

 1. Хотел „Хилтон“, на углу улица Краља Милана и Краља Милутина у Београду (2018), аутори Игор Марић, Божидар Манић, Бојан Забуковец, Александар Суџуковић и Зоран Мрваљевић;
 2. План детаљне регулације блока број 27 у Белој Цркви (усвојен 2015), руководилац израде плана, одговорни урбаниста;
 3. Програмско-урбанистички концепт насеља „Сунчани брег“ код Звечана са идејним решењима објеката (2014), члан синтезног тима и аутор објекта за друштвене активности, услужно-тржног центра и амбуланте;
 4. Капела на новом гробљу у Барошевцу (изведена 2012-2013), Игор Марић (аутор), Божидар Манић (аутор и одговорни пројектант) и Ана Никовић (коаутор);
 5. Урбанистички пројекти са идејним архитектонским решењима за простор осам локација у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини (потврђени 2011), аутори Игор Марић, Божидар Манић, Ана Никовић, Олгица Бакић, Тања Бајић, Бранислава Ковачевић и Игор Павловић;
 6. Стамбено-пословни објекат у Улици Милоша Савковића бр.19 у Београду (изведен 2008-2013), аутори Игор Марић, Божидар Манић и Ана Богданов (Никовић);
 7. Стамбено-пословни објекат у Пожаревачкој улици бр.35 у Београду (изведен 2005-2007), аутори Игор Марић и Божидар Манић;
 8. Стамбени објекат у Донској улици бр.45 у Београду (изведен 2006-2007), аутори Игор Марић и Божидар Манић;
 9. Пословни комплекс у улици Краља Милана 35-41а и Краља Милутина 14-18 у Београду, прва награда на архитектонско-урбанистичком конкурсу, идејни и главни пројекат (2006-2007), аутори Игор Марић и Божидар Манић;
 10. Православни спомен храм са пратећим садржајима, на Багдали, у оквиру комплекса парка „Багдала“ у Крушевцу (2005), конкурсни пројекат награђен једнаковредним откупом (други пласман).


Остали стручни резултати доступни су на:
Инжењерска комора Србије

Научни пројекти

 • 2015-2018. „Support to Process of Urban Development in Serbia“ (SPUDS) – међународни SCOPES пројекат, носиоци пројекта ИАУС и CODEV (Центар за сарадњу и развој) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL),
 • од 2011. „Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји“, носилац пројекта ИАУС,
 • од 2011. „Одрживи просторни развој Подунавља у Србији“, носилац пројекта ИАУС; руководилац потпројекта 3 (са др И. Марићем) „Развој и уређење насеља и културни идентитет подручја“,
 • 2008-2011. „Одрживи развој и уређење бањских и других туристичких насеља у Србији“, носилац пројекта ИАУС,
 • 2005-2008. „Одрживи просторни развој градова Србије“ , носилац пројекта ИАУС,
 • 2002-2005. „Одрживи развој планинских подручја Србије“, носилац пројекта ИАУС.

Учешће у настави

 • од 2008. руководилац стручне праксе студентима архитектуре и учесник у реализацији стручне праксе студената интегралног урбанизма и просторног планирања,
 • 2002/03. у оквиру активности на постдипломским студијама, сарадник у настави на предметима Синтезни пројекат 1 и 2 на редовним студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Магистарска теза

„Приступ проучавању новије сакралне архитектуре у Србији – анализа могућности развоја модела православног храма“, 2009, Архитектонски факултет Универзитета у Београду.

Докторска дисертација

„Савремена архитектура цркава Српске православне цркве: програмске основе и пројектантска пракса“, 2016, Архитектонски факултет Универзитета у Београду.

Награде и признања

 • Прва награда на 27. међународном салону урбанизма у Руми, у категорији Регионални просторни планови и просторни планови подручја посебне намене, за План подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Овчарско-кабларска клисура“ (2018);
 • Друга награда на 26. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији планови детаљне регулације, за План детаљне регулације за секундарни туристички центар Гочманци – у заштитној зони Националног парка Копаоник – са полазиштем гондолске жичаре (2017);
 • Друга награда на 26. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања, за Институционално партнерство ИАУС и CODEV EPFL у научном пројекту SPUDS – Подршка процесу урбаног развоја у Србији (2017);
 • Признање на 26. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији истраживања и студије из области просторног и урбанистичког планирања, за Туристичку валоризацију средњевековних тврђава на Дунаву (2017);
 • Признање на 24. међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији планови генералне регулације, за План генералне регулације за туристички центар Дивчибаре – измене и допуне (2015);
 • Признање салона у категорији „Архитектура“, на 36. Салону архитектуре у Београду, за капелу на новом гробљу у Барошевцу, општина Лазаревац, локација „Петковача“ (2014);
 • Друга награда на XXII међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији „Планови генералне регулације делова насеља“, за План генералне регулације туристичког центра „Голема Река“ у општини Књажевац (2013);
 • Друга награда на XXI међународном салону урбанизма у Лесковцу, у категорији „Истраживања и студије из области урбанизма“, за Идејну програмску урбанистичко-архитектонску студију пренамене комплекса касарне у Белој Цркви (2012);
 • Прва награда на XX међународном салону урбанизма у Нишу, у категорији „Урбанистички пројекти и реализације“, за Урбанистичке пројекте са идејним решењима за простор осам локација у оквиру 1а фазе туристичког ризорта „Јабучко равниште“ на Старој планини (2011);
 • Награда Института за архитектуру и урбанизам Србије за најбољи дипломски рад на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, додељена на предлог Архитектонског факултета (2002);
 • 2 прве награде, 2 друге награде и 2 откупа на архитектонским и урбанистичким конкурсима.