O Institutu

Vesna Jokić

Vesna Jokić

Podaci za kontakt

Radno mesto/zvanje

Prostorni planer, viši stručni saradnik

Kretanje u službi

 • Od 1.07.1990. godine zaposlena u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje, stručni ispit, licence

1986. godine Diplomirani prostorni planer, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za geografiju i prostorno planiranje, katedra za prostorno planiranje
1990 – 2001. godine - istraživač
2001 – 2004. godine - samostalni planer
2004 – 2006. godine - vodeći planer
Od 2006. godine - viši stručni saradnik
2003.godine - licenca odgovornog planera Inženjerske komore Srbije

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

član Inženjerske komore Srbije od 2003.godine
član Asocijacije prostornih planera Srbije

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

Demografske analize, socijalni razvoj, stanovanje, preseljenje stanovništva i naselja, informatička podrška za prostorno i urbanističko planiranje - baze podataka o prostoru, razvoj sistema indikatora i digitalna grafička obrada planova i karata

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Koautor monografske studije međunarodnog značaja (1), koautor monografske studije nacionalnog značaja (1); saopštenja s međunarodnog skupa štampana u celini (3), predavanja po pozivu, štampana u celini (1), autor ili koautor poglavlja u monografijama/tematskim zbornicima nacionalnog značaja (28), radovi u međunarodnim časopisima (3), radovi u nacionalnim časopisima (2), rad u oblasti tehničkih i razvojnih rešenja (20), učešće u projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije (7 projekata)

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. Spasić, N., Petovar, K., Jokić, V. (2007), Transformation of Settlements and Population in Large Lignite Basins – Case Study of Kolubara Basin, Monograph, Belgrade, Edition No 54, Institute of Architecture and Urban & Spatial planning of Serbia, p. 97, ISBN 978-86-80329-50-5
 2. Spasić, N., Vujošević, M., Jokić, V. (2007), Prostorni razvoj u zonama obimne eksploatacije mineralnih sirovina, monografija, Beograd, posebna izdanja 52, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 88, ISBN 978-86-80329-47-5
 3. Nedović-Budić Z., Jokić V., Dželebdžic O., Budhathoki N. (2007) Spatial Data Infrastructure and its Initiation in Serbia, in: Thematic conference proceedings – Volume I (pp. 319-334), The International Scientific Conference "Sustainable Spatial Development of Towns and Cities", Belgrade, ISBN 978-86-80329-51-2
 4. Spasić N., Jokić V., Maričić T (2009): Managing Spatial Development in Zones Undergoing Major Structural Changes, SPATIUM International Review, No. 21, 2009., p. 53-65. ISSN 1450-569X
 5. Jokić, V., Petovar, K., Spasić, N. (2008), Population Resettlement in Lignite Basins – Case Stady of Kolubara Basins, International Scientific Meeting, Thematic proceeding «State, possibilities and perspectives of rural development on area of huge open-pit minings, Vrujci spa, april 24-25th 2008., p. 260-267
 6. Jokić, V., Petovar, K. (2009): "Socijalna isključenost i obrazovanje", Arhitekura i urbanizam 27, decembar 2009, IAUS, str. 46-56, ISSN 0354-6055
 7. Jokić, V., Mirjanić Z. (2005): Demografski procesi u Valjevu i prigradskim naseljima, monografija, "Održivi grad i njegovo okruženje", posebna izdanja 48 IAUS, Beograd, str. 81-94, ISBN86-80329-44-4
 8. Jokić, V. (2004): Formiranje geografskog informacionog sistema (GIS) za potrebe istraživanja planinskih područja, u "Strategije i polazišta za održivi razvoj Srbije", posebnaizdanjaIAUS:, Beograd, 2004., str. 339-348, ISBN 86-80329-40-1
 9. Jokić, V., Petovar, K., Vujošević, M. (1999): Demografski procesi u Srbiji devedesetih - sa osvrtom na Kolubarski lignitski basen, monografija "Korišćenje resursa, održivi razvoj i uređenje prostora 4", posebno izdanje 37 IAUS, Beograd, str.169-183, ISBN 86-80329-26-6
 10. Jokić, V. (1996): Primena koncepta održivog korišćenja mineralnih sirovina u Evropskoj Uniji, monografija "Korišćenje resursa, održivi razvoj i uređenje prostora", posebno izdanje 30 IAUS, Beograd, str. 59-79, ISBN 86-80329-15-0

Najznačajniji stručni rezultati i studije

 1. Prostorni plan područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena, (Sl. glasnik RS 122/08), (član sinteznog tima; učešće u izradi studija: prirodni uslovi, stanovništvo, socijlani razvoj; grafička i tehnička obrada)
 2. Prostorni plan područja eksploatacije Kostolačko - Kovinskog ligitskog basena (N.Spasić, V.Jokić, M.Vujošević); Analitičko-dokumentaciona osnova, Strategija prostornog razvoja, 2002.
 3. Prostorni plan Republike Srbije 2010-2014-2021, nacrt, studija: Socijalni razvoj – indikatori socijalne isključenosti (K. Petovar, V. Jokić), 2009/2010
 4. Prostorni plan opštine Valjevo (Sl. glasnik opštine 14/07), (stanovništvo, javne službe, grafička obrada, odgovorni planeri: M.M Mićić, V. Jokić)
 5. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Bara, (stanovništvo, javne službe, stanovanje), 2007/08
 6. Plan generalne regulacije za naselje Vreoci, IAUS, Sl. list grada Beograda, br. 54/08, (stanovništvo, javne službe, stanovanje)
 7. Prostorni plan opštine Bor, (stanovništvo, socijalni razvoj, stanovanje), IAUS, startegija, 2008
 8. Regionalni prostorni plan Timočke krajine, razvoj i organizacija javnih službi, izrada u toku, 2009/2010, IAUS
 9. Prostorni plan Republike Srbije, (saradnik u izradi studija, digitalna obrada karata), 1996
 10. Prostorni plan područja izvorišta vodosnabdevanja regionalnog podsistema “Rzav”, (Sl. glasnik RS 131/04), studija: Stanovništvo

Učešće na projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije

 1. Racionalno korišćenje resursa i potencijala prostora - polazišta za strategiju održivog razvoja Srbije, 1995-1999(ev. br. 09T10PT2)
 2. Obnova i rekonstrukcija gradova Srbije, (1996-2000)
 3. Održivi razvoj planinskih područja Srbije,2002-2004 (ev. b. SGR.4.13.0220.A)
 4. Održivi prostorni razvoj gradova Srbije, 2005-2007/08 (ev.b. TP 6500)
 5. Metode za stratešku procenu životne sredine u planiranju prostornog razvoja lignitskih basena, 2005-2007/08(ev. br.TP 6501)
 6. Pristup i koncept za izradu Starategije prostornog razvoja Srbije, 2008-2010 (ev. br. TP 16013)
 7. Prostorni, socijalni i ekološki aspekti razvoja u velikim rudarskim basenima, 2008-2010 (ev. br. TP 16008)

Magistarska teza

Indikatori socijalnog razvoja u prostornom planiranju, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, izrada u toku