O Institutu

Tamara Maričić

dr Tamara Maričić, dipl.prostorni planer, naučni saradnik

Podaci za kontakt

Radno mesto/zvanje

Naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
Član Uredništva međunaordnog naučnog časopisa Spatium (od aprila 2016)
Sekretar Izdavačkog saveta IAUS-a, Beograd (od 2009-2015. god.).
Sekretar redakcije međunarodnog časopisa "SPATIUM", izdanje IAUS-a (od 2009-2014. god.)
Zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa „SPATIUM“, izdanje IAUS (od novembra 2014.-decembra 2015. godine)
Član Izdavačkog saveta IAUS-a, Beograd (od 2015. god.).

Kretanje u službi

 • Od juna 2001. do avgusta 2002. angažovana u Urbanističkom zavodu Beograda,
 • Od septembra 2002 do jula 2005. kao stipendista Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije angažovana u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije,
 • Od 1. juna do 30. avgusta 2003. god. praksa u Odelenju Senata za razvoj grada Berlina (Senatsverwaltung fuer Stadtentwicklung Berlin),
 • Od avgusta 2005. do danas zaposlena u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje, stručni ispit, licence

2005. istraživač saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije
2000. diplomirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer: Prostorno planiranje, sa prosečnom ocenom 9,33, tema: Obnovljivi izvori energije – prostorni raspore i mogućnosti korišćenja
2005. magistrirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer: Istraživanje i planiranje prostora, tema: Uzajamni uticaji sistema zelenih površina i ukupnog razvoja velikih gradova
2014. doktorirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tema: Socijalni aspekti u prostornom razvoju rudarskih regiona – mogućnost unapređenja na primeru Srbije
2015.  naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije

Ostali kursevi:
1998/99 AAOM (Alternativna Akademska Obrazovna Mreža), kurs Environmental Studies, završni rad:Održivo korišćenje resursaa
1999/2000 AAOM (Alternativna Akademska Obrazovna Mreža), kurs: Životna sredina – izazov za nauku, tehnologiju i društvo; završni rad Savremeni koncepti i pravno okruženje za integralno upravljanje gradskim vodotocima
1999/2000 BOŠ (Beogradska otvorena škola), Glavni program; završni rad Koncept održivog grada –Centar za promociju održivog razvoja u Beogradu (treća nagrada)
2001 LEAP (Local Environmental Action Plan) trening seminar, REC (Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu), 21-25.12
2001/02 ATRIUM – Centar modernih veština, kursevi: veštine komunikacije, nenasilno rešavanje sukoba
2003 AAOM (Alternativna Akademska Obrazovna Mreža), post-diplomski kurs: Ecocities
2005 Climate change course, Ministarstvo životne sredine i prostora Republike Italije, Mašinski fakultet u Beogradu, mart-april
2005 Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Environmental Assessment (SEA) for South Eastern Europe, Advanced International Training Programme, Sweden, 24.10-25.11
2005 UN HABITAT – SIRP kurs: Planning Local Sustainable Development: Conceptual Framework and operational tools, Beograd, 14-15. septembar
2006 SAIEA, kurs: Public participation in Environmental Assessment, Stavanger, Norveška, maj
2006 Seminar: Strateška procena uticaja na životnu sredinu u putnom sektoru, JP “Putevi Srbije”, 20-21. septembar
2008 IAIA08, trening kurs: The Concepts, Process and Methods of Social Impact Assessment, 4-5. maj, Perth, Australia
2012 Položila stručni ispit za prostornog planera
2013 Dobila licencu Inženjerske komore Srbije za odgovornog planera br. 100020713

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

APPS - Asocijacija prostornih planera Srbije (od 2005)
IAIA – International Association for Impact Assessment (od 2007)
InASEA – International Association for Southeast European Anthropology (od 2007.)
SEEIA - South East Europe Impact Assessment Association (od 2008.)
AESOP YA – The Association of European Schools of Planning - Young Academics (od 2008.)
MINEC – Central and Eastern European Network of Mining Cities and Regions (od 2009.)
RSA – Regional Studies Association (od 2009.)

Inženjerska komora (od 2013)

Naučna i stručna kompetentnost/specijalnost

Zaštite životne sredine, strateške procene uticaja na životnu sredinu, održivi razvoj, sistem zelenih površina u gradovima, urbanističko i regionalno planiranje, razvoj u rudarskim regionima, učešće javnosti. Rad u izdavaštvu.

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Autorka je monografije „Sistem zelenih površina u velikim gradovima – na primerima Berlina i Beograda“, te koautorka monografija: „Metodologija strateške procene uticaja prostornog plana rudarsko-energetskog kompleksa na životnu sredinu“ (B. Stojanović, T. Maričić), „Postsocijalistička tranzicija u Srbiji i teritorijalni kapital Srbije. Stanje, neki budući izgledi i predvidljivi scenariji” (M. Vujošević, S. Zeković, T. Maričić) i „Novi evropski regionalizam i regionalno upravljanje u Srbiji. Knjiga 1. Opšti aspekti regionalnog pitanja i novi evropski regionalizam“ (M. Vujošević, S. Zeković, T. Maričić).
Samostalno ili sa koautorima objavila je više od 50 radova u časopisima, tematskim zbornicima i monografijama međunarodnog i nacionalnog značaja.

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. Slavka Zeković, Miodrag Vujošević, Tamara Maričić, 2015, Spatial regularization, planning instruments and urban land market in a post-socialist society: the case of Belgrade, Habitat International, No. 48, pp 65-78 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397515000491
 2. Slavka Zeković, Miodrag, Vujošević, Jean-Clode Boley, Marija Cvetinović, Jelena ŽivanovićMiljković, Tamara Maričić, 2015, Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: example of Belgrade,Spatium, No. 33, pp. 69-75 http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=1450-569X1533069Z
 3. Maričić, T., Petrić, J., Josimović, B. (2013) Socialist legacy and some current issues of environmental protection in a European transitional society, Presentation on call, in: M. Vujošević, S. Milijić (eds.) Regional development, spatial planning and strategic governance – RESPAG 2013, Conference Proceedings [on CD]. Belgrade: Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, pp. 256-270, ISBN 978-86-80329-76-5
 4. M. Vujošević, S. Zeković, T. Maričić (2012) “Post-socialist transition in Serbia and its unsustainable path”, European Planning Studies, Vol. 20, Iss. 10, str. 1707-1727 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2012.713330#.Uk1cO1P4XlV
 5. Petrić, J., Maričić, T., Basarić, J. (2012) The population conundrums and some implications for urban development in Serbia, SPATIUM International Review, December 2012, No.28, pp. 7-14, ISSN 1450-569X, DOI: 10.2298/SPAT1228007P, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2012/1450-569X1228007P.pdf
 6. Vujošević M., Zeković S., Maričić T. (2010) Postsocijalistička tranzicija u Srbiji i teritorijalni kapital Srbije. Stanje, neki budući izgledi i predvidljivi scenariji, IAUS.
 7. Vujošević M., Zeković S., Maričić T. (2009) Undermined Territorial Capital of Serbia. Some Future Prospects and Predictable Scenarios, Invited keynote paper, in Vujošević M., Petrić J. (eds.), Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Thematic Conference Proceedings-Volume 1, Belgrade, , Institute of Architecture and Urban/Spatial Planning of Serbia, str. 21-52, ISBN 978-86-80329-61-1
 8. Spasić N., Jokić V., Maričić T. (2009) Managing Spatial Development in Zones Undergoing Major Structural Changes, SPATIUM, No. 21, str. 53-65. UDK 711.5(497.11) ; 711.2(497.11) http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-569X/2009/1450-569X0921053S.pdf
 9. Maričić T., Petrić J. (2008) Physical Expansion and Sub-regional Disparities in the Growing Metropolitan Region of Belgrade, Ethnologia Balkanica 12, str. 245-266 ISSN 1111-0411
 10. S. Zekovic, T. Maricic (2008) Development of New Economic Districts in Belgrade Economic Area, WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 8, Volume 4, August, str. 606-618. http://www.wseas.us/e-library/transactions/environment/2008/27-737.pdf
 11. B. Stojanović, T. Maričić (2008) Metodologija strateške procene uticaja prostornog plana rudarsko-enegretskog kompleksa na životnu sredinu, IAUS, Beograd, ISBN 978-86-80329-55-0
 12. T. Maričić (2007) Sistem zelenih površina u velikim gradovima – na primerima Berlina i Beograda, IAUS, Beograd, ISBN 978-86-80329-48-2

Najznačajniji stručni rezultati i studije

 1. Prostorni plan Kostolačkog lignitskog basena i Strateška procena uticaja na životnu sredinu, IAUS, član tima i rukovodilac SPU, 2012;
 2. Prostorni plan grada Požarevca i Strateška procena uticaja na životnu sredinu, IAUS, član tima i rukovodilac SPU, 2012;
 3. Strateška procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Republike Srbije, član rukovodnog tima, RAPP, 2010;
 4. Plan generalne regulacije za zonu uticaja površinskog kopa „Radljevo“ I faza – severni deo planskog područja, i Strateška procena uticaja na životnu sredinu, IAUS, član tima i rukovodilac SPU, 2010;
 5. Strateška procena uticaja na životnu sredinu Strategije prostornog razvoja Republike Srbije, član rukovodnog tima, RAPP, 2009.
 6. Plan generalne regulacije za turistički centar Divčibare, i Strateška procena uticaja na životnu sredinu, IAUS, član tima i rukovodilac SPU, 2008.
 7. Strateška procena uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravljanja komunalnim otpadom za 11 opština Kolubarskog regiona, član tima, IAUS, 2007.
 8. Strateška procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena, član tima, IAUS, 2006.
 9. Strateška procena uticaja na životnu sredinu Prostornog plana Valjeva, član tima, IAUS, 2006;
 10. Regionalni prostorni plan administrativnog područja Beograda, Urbanistički zavod Beograda, oblast: zaštita životne sredine, upravljanje komunalnim otpadom, 2004

Naučni projekti

 • Međunarodni naučni projekat Support to Process of Urban Development in Serbia (SPUDS), SCOPES program, rukovodilac za Srbiju
 • Naučni projekat u grupi tehnološkog razvoja „Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji“, ev. br. TR 36036, učesnik, period 2011-2014. godina.
 • Međunarodni OP 7 naučni projekat „Transitioning towards Urban Resilience and Sustainability (TURaS)“, učesnik na projektu iz IAUS-a, period 2011-2016. godina.
 • „Pristup i koncept za izradu Strategije prostornog razvoja Srbije“, period 2008-2010. god.;
 • „Prostorni, socijalni i ekološki aspekti razvoja u velikim rudarskim basenima“, period 2008-2010. god.
 • „Metode za stratešku procenu životne sredine u planiranju prostornog razvoja lignitskog basena“, od 2005-2008. godine;
 • Naučni projekat u grupi integralnih i interdisciplinarnih istraživanja „Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji“, ev. br. III 47014, učesnik, period 2011-2014. godina.
 • „Održivi prostorni razvoj gradova Srbije“, od 2005-2008. godine.
 • „Održivi razvoj planinskih područja Srbije”, od 2002-2004. godine.

Magistarska teza

’’Uzajamni uticaji sistema zelenih površina i ukupnog razvoja velikih gradova’’, 2005. god, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Doktorska teza

"Socijalni aspekti u prostornom razvoju rudarskih regiona – mogućnost unapređenja na primeru Srbije", 2014. godine, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Nagrade

2017: Druga nagrada na 26. međunarodnom salonu urbanizma u Nišu u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti prostornog I urbanističkog planiranja za rad: Institucionalno partnerstvo IAUS-a i CODEV EPFL u naučnom projektu SPUDS – Podrška procesu urbanog razvoja u Srbiji (authori: Maričić, T., Bolay J.C., Zeković, S., Vujošević, M., Cvetinović M., Manić B., Živanović Miljković J. i Bajić, T);
2016.
Priznanje na 25. međunarodnom salonu urbanizma u Sremskoj Mitrovici u kategoriji istraživanja i studija iz oblasti urbanizma za rad: IAUS u vodećem evropskom naučnom projektu TURaS – doprinos istraživanju urbanog rasta i nekontrolisanog urbanog širenja (autori: Vujošević, M., Zeković, S., Petrić, J., Krunić, N., Maričić, T., Bajić, T.);
2008. Prva nagrada na 17. Međunarodnom salonu urbanizma u Bjeljini, u kategoriji publikecije: „Metodologija strateške procene uticaja prostornog plana
rudarsko-energetskog kompleksa na životnu sredinu”, autori: Božidar Stojanović i Tamara Maričić
2008. Druga nagrada na 17. Međunarodnom salonu urbanizma u Bjeljini, u kategoriji publikecije: „Sistem zelenih površina u velikim gradovima – na primerima Berlina i Beograda“, autor Tamara Maričić