O Institutu

Omiljena Dželebdžić

dr Omiljena Dželebdžić

Podaci za kontaktRadno mesto/zvanje

prostorni planer, naučni saradnik

Kretanje u službi

- Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, od maja 1992.godine

Obrazovanje, naučno/ stručno zvanje, stručni ispit, licence

 • 2013. god. – Doktor prostornog planiranja, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, katedra za prostorno planiranje;
 • 1994. god. – Magistar geografskih nauka, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, smer za prostorno planiranje;
 • 1987.god. – Diplomirani prostorni planer, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek za geografiju i prostorno planiranje, smer za prostorno planiranje,
 • 2014. god. – zvanje naučni saradnik
 • 2011. god. – zvanje stručni savetnik;
 • 2006-2011. god. – zvanje viši stručni saradnik;
 • 1995-2006. god. – zvanje samostalni istraživač;
 • 1994. god., reizbor 2002. god. – istraživačko zvanje istraživač-saradnik;
 • 2003. licenca odgovornog planera Inženjerske komore Srbije

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama

član Inženjerske komore Srbije od 2003.god.;
član ISOCARP-a (The International Society of City and Regional Planners), od 2007.god.;
član Asocijacije prostornih planera Srbije od 2010.god.

Oblast profesionalnog interesovanja

informatička podrška, kriterijumi i indikatori za prostorno/urbanističko planiranje; uloga informatičko-komunikacijskih tehnologija u prostornom razvoju; prostorni razvoj planinskih i ruralnih područja; demografske analize; istraživanja mreže naselja i prostorne organizacije javnih službi; istraživanja u oblasti zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa u domenu prostornog planiranja.

Zbirni rezultati po kategorijama prema pravilniku o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata

Koautor monografske studije međunarodnog značaja (2);autor / koautor radova u međunarodnim časopisima (5);poglavlja u monografijama / tematskim zbornicima nacionalnog značaja (30),radova u nacionalnim časopisima (6), uvodna predavanja po pozivu, štampana u celini (4); kao i rad u realizaciji tehničkih i razvojnih rešenja (38), učešće u projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije (11 projekata), kao i učešće u međunarodnim projektima (3 projekta).

Najznačajniji naučni (objavljeni) radovi

 1. Crncevic, T., Dzelebdzic, O., Milijic, S. (2016) Planning and Climate Change: A Case Study on the Spatial Plan of the Danube Corridor Through Serbia; Chapter 8 in: Climate Change Management Series: Implementing Climate Change Adaptation in Cities and Communities - Integrating Strategies and Educational Approaches, (ed. W.Leal Filho, et.al), Springer, pp.161-177, ISBN: 978-3-319-28589-4, ISBN: 978-3-319-28591-7
 2. Bazik D., Dželebdžić O. (2012) Web-based support of spatial planning in Serbia, SPATIUM International Review, No. 28, pp.67-73, IAUS, Belgrade, ISSN:1450-569X, DOI 10.2298/SPAT1228067B.
 3. Dželebdžić O., Bazik D. (2011) National Indicators for Evaluating the Outcome of Reinventing Spatial Planning in Serbia, SPATIUM International Review, No 24, pp.27-36, IAUS, Belgrade, ISSN:1450-569X.
 4. Dželebdžić, O., Bazik, D., Crnčević, T. (2013) Vulnerability of natural and cultural heritage in relation to climate change - new challenge for spatial and urban planning, in: Conference Proceedings, 2nd International scientific conference "Regional development, spatial planning and strategic governance” (pp. 808-822), IAUS, May, 2013, Belgrade
 5. Dželebdžić O., Jokić V. (2014) Pravilo „reda veličine“ naselja u Srbiji – prilog za ocenu policentričnosti prostornog razvoja, у монографији: Obnova strateškog prostornog mišljenja, istraživanja i upravljanja u Srbiji-knjiga2, IAUS, pos.izd.74, str.138-154, ISBN978-86-80329-80-2, UDK 711.412(497.11), 911.372(497.11)
 6. Dželebdžić, O., Marić, I. (2014) Prezentacija i održivo korišćenje kulturnog nasleđa u Srbiji, u monografiji Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji, knjiga 2, IAUS, posebna izdanja 73, Beograd str.169-184, ISBN 978-86-80329-79-6, UDK 338.483.11(497.11)
 7. Dželebdžić O. (2012) Kulturno nasleđe Podunavlja u Srbiji – ocena stanja i planski koncept zaštite i korišćenja, u monografiji: Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji, knjiga 1, IAUS, posebna izdanja 71, Beograd str.161-178, ISBN 978-86-80329-73-4, UDK 007:711.13]:004(497.11), 007: 528.9]: 004(497.11)
 8. Bazik, D., Dželebdžić, O. (2011) Prilagođavanje klimatskim promenama - nova uloga prostornog planiranja (primer Podunavlja u Srbiji), u monografiji: Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, str. 66-84, ISBN 978-86-7924-065-1.
 9. Bazik D., Dželebdžić O. (2010) Obrasci turizma urbanog i informatičkog doba, u monografiji: Održivi razvoj banjskih i turističkih naselja u Srbiji, IAUS, posebna izdanja br.64, Beograd, ISBN 978-86-80329-66-6.
 10. Dželebdžić O., Bazik D., Petruševski Lj. (2009) Principi održivog razvoja banjskih mesta – osnove za izdvajanje indikatora, u monografiji: Neki aspekti održivog prostornog razvoja Srbije, Posebna izdanja IAUS br.58, str.105-116, ISBN 978-86-80329-58-1, UDK 502.131.1:711.455
 11. Spasić N., Vujošević M., Dželebdžić O. (2007) Sustainability in the Use of Natural Resources and Spatial Development, Monograph, Belgrade, Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 1-98 p., ISBN 978-86-80329-49-9.
 12. Dželebdžić O. (2006) Sintezni indikatori održivog razvoja i primena u prostornom planiranju, u monografiji: Održivi razvoj u SCG: Institucionalno prilagođavanje rešenjima i praksi u EU, Ekonomski fakultet u Beogradu, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 97-132, ISBN 86-403-0737-7.
 13. Dželebdžić O. (2006) Pokazatelji uticaja informatičkih i komunikacijskih tehnologija na proces urbanizacije, časopis Arhitektura i urbanizam br. 18/19. decembar 2006. ISSN 0354-6066, UDK 711.4, str.97-103
 14. Dželebdžić O. (2005) Podrška informatičko-komunikacijskih tehnologija u razvoju srednjih i malih gradova, u monografiji: Održivi prostorni razvoj grada: pristupi-informatika-modeli, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, posebna izdanja 47., str. 103-110, ISBN 86-80329-43-6
 15. Spasić N., Dželebdžić O. (2004) Istraživačka i tehnološka podrška planiranju prostornog razvoja, u monografiji: Strateški okvir za održivi razvoj Srbije, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str.27-37, ISBN 86-80329-40-1.
 16. Dželebdžić O. (2003) Indikatori održivosti u prostornom planiranju magistralnih saobraćajnih koridora - polazišta, u monografiji: Prostorni razvoj magistralnih koridora, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, posebna izdanja 41, Beograd, str.243-272, ISBN 86-80329-36-3.
 17. Dželebdžić O., Jokić V. (2003) Definisanje i osnovni indikatori održivosti planinskih područja, u monografiji: Održivi razvoj planinskih područja Srbije, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, pos.izdanja 42, Beograd, str.29-40, ISBN 86-80329-35-5.
 18. Dželebdžić O. (2002) Osnove unapređenja sistema indikatora za potrebe planiranja i implementacije, u monografiji: Prilog unapređenju teorije i prakse planiranja, monografsko izdanje povodom naučnog skupa "Planiranje i implementacija", Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, str.35-42., ISBN 86-80329-34-7.
 19. Dželebdžić O., Bazik D. (1999) Razvoj sistema indikatora za planiranje korišćenja resursa kao potencijala prostora na principima održivog razvoja, u monografiji: Korišćenje resursa, održivi razvoj i uređenje prostora IV, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Posebna izdanja 37, Beograd, str. 3-19, ISBN 86-80329-26-6.


Najznačajniji stručni rezultati i studije

 1. Prostorni plan Republike Srbije 2010-2020. (2010) tematska celina: Model glavnih indikatora za monitoring prostornog razvoja Srbije (O.Dželebdžić); "Službeni glasnik RS", br. 88/2010.
 2. Program implementacije Prostornog plana Republike Srbije 2010-2020., za period 2010-2015 (2011), tematska celina: Pregled glavnih pokazatelja za praćenje prostornog razvoja Srbije (O.Dželebdžić), str. 47-115, Uredba Vlade Republike Srbije od 1.12.2011. god., "Službeni glasnik RS", br. 102/11.
 3. Prostorni plan Republike Srbije (1996), tematska celina: Informatička podrška i bilansi korišćenja prostora (O.Dželebdžić), Službeni glasnik RS 13/96, Beograd.
 4. Prostorni plan Nacionalnog parka "Đerdap" (2013), tematska celina: Zaštita, uređenje i prezentacija kulturnog nasleđa na prostoru Nacionalnog parka "Đerdap" (O.Dželebdžić), "Službeni glasnik RS" 43/2013, Beograd.
 5. Prostorni plan opštine Bor (2014), tematska celina: Opšta pravila građenja i pravila uređenja u seoskim naseljimai šematski prikazi deset seoskih naselja u opštini Bor „Službeni list opštine Bor“ br. 2/14.
 6. Prostorni plan opštine Bor (2014), tematska celina: Mreža naselja opštine Bor, „Službeni list opštine Bor“ br. 2/14.
 7. Prostorni plan opštine Aranđelovac (2011), tematska celina: Demografski razvoj opštine Aranđelovac do 2020. godne (O.Dželebdžić), "Službeni glasnik opštine Aranđelovac" br. 32/11.
 8. Prostorni plan opštine Aranđelovac (2011), tematska celina: Stanje i plan razvoja javnih službi u opštini Aranđelovac do 2020.godine (O.Dželebdžić), "Službeni glasnik opštine Aranđelovac" br. 32/11.
 9. Prostorni plan područja posebne namene sliva vodoakumulacije Stubo-Rovni (2009), tematska celina: Stanovništvo i domaćinstva (O.Dželebdžić), "Službeni glasnik RS" 20/09, Beograd.
 10. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75 deonica Beograd-Niš (2003), tematska celina: Stanovništvo, procesi urbanizacije i mreža naselja, (O.Dželebdžić), "Službeni glasnikRS" br.69/03, Beograd.
 11. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora Niš-granica BJR Makedonije (2002), tematska celina: Položaj, prirodni uslovi, stanovništvo, i tematska celina: Prostorni i urbani razvoj (O.Dželebdžić), "Službeni glasnik RS" br.77/02, Beograd.
 12. Idejni projekt informacionog sistema o planiranju i uređenju prostora i naselja i izgradnji objekata Republike Srbije - IS*PUPNIO*RS (član projektnog tima). Koordinator: Zavod za prostorno planiranje i urbanizam, Beograd, decembar, 1998.

Učešće u međunarodnim projektima

 1. Projekt 'Arge Donau - EDP Data Catalogue': study 'Meta-data basis in Yugoslavia' (B.Stojkov, O.Dželebdžić, S.Subotić), Program INTERREG IIc/PHARE, 2000-2001.
 2. Projekt 'South-East European Mountain Network – SEMNET development', (učešće u projektu), coordination: Swiss Centre for Mountain Regions (SAB), Euromontana, 2000-2002.
 3. Projekt 'OSPE - The Observatory for Spatial Planning and Environment in SouthEast Europe': study 'Comments and contribution of Yugoslav side in the preparation of national report on data and indicators' (B. Stojkov, D.Djordjevic, O.Dzelebdzic), Coordination of the Project: The Institute of Urban Environment and Human Resources (UEHR), Panteion University of Athens,Greece, 2000.

Učešće u projektima Ministarstva za nauku Republike Srbije

 • 2011-2017. "Uloga i implementacija državnog prostornog plana i regionalnih razvojnih dokumenata u obnovi strateškog istraživanja, mišljenja i upravljanja u Srbiji" (ev.br. III 47014);
 • 2011-2017. "Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji" (ev.br. 36036);
 • 2008-2010. "Održivi razvoj i uređenje banjskih i drugih turističkih naselja Srbije" (ev.br.TP-16007);
 • 2006-2010. "Teorijski i metodološki osnov za novu generaciju dokumenata održivog razvoja u SCG: usklađivanje sa novim evropskim i regionalnim dokumen¬tima", (ev.br. 149024);
 • 2005-2008. "Održivi prostorni razvoj gradova Srbije" (ev.br.TR 6500);
 • 2002-2004. "Razvoj, prostorno uređenje i korišćenje magistralnih infrastrukturnih koridora u Srbiji" (ev.br. SGR.4.12.0225.A);
 • 2002-2004. "Upravljanje održivim razvojem u uslovima prelaska na tržišnu privredu - institu¬-cional¬no prilagođavanje praksi i standardima Evropske unije" (e.b.1383);
 • 2002-2004. "Održivi razvoj planinskih područja Srbije" (ev.br. SGR 4.13.0220);
 • 1998-1999. "Upravljanje prostornim razvojem Srbije" (ev.b. S.5.3.1.6.3.0114);
 • 1995-1999. "Racionalno korišćenje resursa i potencijala prostora - polazišta za strategiju održivog razvoja Srbije" (ev.br. 09T10PT2);
 • 1995-1997. "Prostorno planiranje u funkciji ravnomernijeg regionalnog razvoja, očuvanja životne sredine i razvoja turizma" (ev.br. S.5.01.57.161).

Magistarska teza

Dželebdžić O. "Indikatori ikriterijumi o naseljima u opštinskim i regionalnim prostornim planovima", magistarska teza odbranjena 1994.god., smer za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Doktorska disertacija

Dželebdžić, O. "Teorijsko-metodološke osnove definisanja kriterijuma i indikatora prostornog razvoja Srbije", 2013.god., smer za prostorno planiranje Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.